Nostradamus: 2012

Nostradamus: 2012 - USA, 2009, 91 min - české znění

Život na naší planetě byl už 5x téměř vyhuben. Čeká nás v blízké budoucnosti podobná hrozba? Michel de Nostre-Dame zvaný NOSTRADAMUS byl francouzský lékař a zkušený astrolog, který proslul jako prorok. Přestože zemřel již 2. července 1566, jeho proroctví se ukazují ještě v i dnešní době jako velice přesná. Tento dokumentární snímek se zabývá datem 21.12.2012, kdy má nastat výjimečný astrologický jev a podle předpovědi má nastat konec světa. Minimálně takového, jaký jej dnes známe. Celá řada světových kultur, náboženství i historických proroctví se i přes značné ideologické rozdílnosti na tomto konkrétním datu vzácně shodují. Existují vědecké či jakékoliv přesvědčivé důkazy, že se temná proroctví ukrytá do tajemných Nostradamových čtyřverší vyplní?

Po celá století bylo Nostradamovo proroctví součástí historických záznamů. I když bylo velmi spekulativní a kontroverzní, Nostradamův odkaz přetrval. Doporučujeme střízlivý přístup diváka. 21. prosinec 2012 Svítání nepřichází. Vše zůstává v temnotě. Konec světa je na blízku. Záznamy mnoha starověkých kultur z celého světa popisují překvapivé události, které, jak to vypadá, by se mohly stát právě teď. Mají se stát roku 2012? Nedávno objevený rukopis o kterém se mnozí domnívají, že pochází od známého proroka Nostradama možná obsahuje odpověď. Skutečně jsme na hraně největšího zvratu v historii. Život na Zemi stál v minulosti už minimálně pětkrát tváří v tvář vyhubení Prorokuje nám Nostradamus, že se blíží další obří katastrofa? Rok 2012 je spíše jakýmsi začátkem celého lidstva, než jeho koncem. Je rok 2012 rokem, kdy se mají kosmické hodiny zastavit navždy a bez jakékoliv naděje? Rozluštění poslední Nostradamovy předpovědi by mohlo poskytnout zásadní odpovědi před tím, než hodiny odbijí rok 2012. Nedávno objevená Ztracená kniha Nostradamova, odhaluje kresby, které by mohly obsahovat zašifrované informace o tom, co se stane v roce 2012. Podobně jako v Nostradamových čtyřveršových proroctvích, i tyto kresby obsahují strašlivá varování. Jelikož jsou tato populární proroctví významná, je těžké je ignorovat. Mnozí lidé, kteří se cítí frustrováni neschopností vědy vysvětlit některé z nejvýznamnějších otázek naší doby, se obracejí do minulosti. To právě hledáme u slavných věštců z minulosti, jakým byl například Nostradamus. Naše planeta je vystavena krizím znepokojujícího rozsahu… jako je například nedostatek ropy, vymírání živočisných druhů, smrtící tsunami, hospodářský chaos a jaderné hrozby. Je to jen shoda náhod a nebo se objeví ještě něco daleko hrozivějšího? Blížíme se ke střetu bodů zvratu v základních systémech. Máme tu bod zvratu v energetickém systému. Máme tu bod zvratu v klimatickém systému naší planety. Bod zvratu ve finančním systému, ve výrobě potravin, v záležitostech kolem vody. Nacházíme se v okamžiku, kde se všechny tyto věci sbíhají. V okamžiku, kdy může být svět buď zničen, nebo obnoven, nebo obojí. Každá kultura na světě vždy měla svá vlastní proroctví o konci světa. Myslím si, že je jen přirozené, že lidí cítí spojení mezi našemi kulturními tradicemi a tím, co se právě teď děje ve světě. Někteří lidé se domnívají, že stejná proroctví jsou vyobrazena v kresbách ze Ztracené knihy. Zdá se, že vše směruje ke skutečnosti, že v roce 2012 se z pohledu planety Země, Slunce dostane do samotného středu galaxie Mléčné dráhy. K této výjimečně vzácné astronomické události dochází pouze jednou za 26 tisíc let. Polovina tohoto 26ti tisíciletého cyklu se poměrně přesně shoduje s poslední Dobou ledovou a jejím koncem.Teď mluvím o největším globálním oteplování s táním po poslední Době ledové. Bože chraň, aby se nám teď stalo něco takového rozsahu. Protože se Země otáčí kolem své osy, náš pohled na hvězdnou oblohu se během času mění. Galaktické střed, je jednodušše řečeno, když se Slunce z našeho pohledu objeví v přímém zákrytu se středem Mléčné dráhy. Podle mnohých starověkých civilizací tento zákryt zřejmě znamená období dramatických změn. Celý svět cítí, že jsme se dostali na jakési rozcestí. A podle mě za tím vším je právě postavení Slunce v Galaktickém středu. Jednou z nejvýznamnějších starověkých civilizací, která tento úkaz patrně zaznamenala, jsou Mayové. Ti byli známí pro svou pokročilou znalost astronomie. Jejich případné varování, že toto zarovnání Slunce se středem Mléčné dráhy, známým také jako „Temná trhlina“ by mohlo mít hrozivé následky, se objevuje v mnoha starověkých kulturách. Většina z těchto apokalyptických předpovědí o konci světa a vizí budoucnosti je založena na skutečnosti, že když se Slunce nachází v Temné trhlině, že to bude špatné, že nastává období pohrom, období zkázy. Starověké civilizace věděli jak žít v souladu se sebou samými, s celou přírodou, s celým životem, s celým vesmírem. A my jsme tyto schopnosti ztratili. Mnohé z toho, co se teď právě děje, zejména ekologické změny, změny v oceánech….Všechny tyto záležitosti byly předpovězeny Nostradamem a mnoha dalšími proroky. Podobně jako Mayové a další kultury před ním, pozoroval Nostradamus hvězdy, aby z nich vyčetl blížící se nebezpečí. ČTYŘVERŠÍ 1:55 Dojde k velkému krveprolití, Nebesa se budou zdát nespravedlivými, Jak na moři, tak na zemi a ve vzduchu sekty, hladomor, království, epidemie, zmatek. Kontroverzní postava, zahalená tajemstvím, Nostradamus zemřel téměř před 500 lety, celá staletí před rokem 2012. Znovu a znovu jsou ale jeho proroctví vykládána jako velice přesná. On předpověděl mnohé z těch významných událostí či změn v politice, náboženstvích nebo dokonce i ve vědě a vynálezech. Proč po celá čtyři a půl století mluvíme pouze o něm? Je tu jen jeden důvod. Protože se občas objeví neuvěřitelně přesný údaj o události, která se právě stala, od někoho kdo jí viděl dávno před tím, než se stala. Když se objevil rukopis s Nostradamovým jménem na výstavě knih v Římě, (pozn. v roce 1994) říkalo se, že načasování tohoto objevu, není náhoda. Tato kontroverzní kniha obsahu sérii sedmi výjevů, o kterých se někteří znalcí domnívají, že je v nich vyobrazena detailní časová posloupnost blížících se krizových událostí roku 2012. Nyní, úplně poprvé, budou tyto kresby porovnány s proroctvími a varováními našich předků z mnoha kultur. Tato proroctví mají části, které jsou si navzájem tak podobné, že to mnoha badatelům v této oblasti nahání husí kůži. Podle mých propočtů existuje nějakých 15 či 16 nezávislých ukazatelů, které všechny předpovídají, že rok 2012 bude dobou mimořádných změn. Nemáme vůbec žádnou šanci rozpoznat, kam nás takový řetězec výjimečných událostí vůbec zavede. Neboť dokonce jen jedna z nich by sama o sobě byla schopna náš systém dramaticky pozměnit. Rok 2012 je rokem dominového efektu. Je to rok, kdy by mohlo dojít k řetězovým událostem, kde by přírodní katastrofa mohla vyvolat válku, způsobit propad všech stránek ekonomiky. Náš svět se na jednu stranu jeví jako velmi silný, na druhou stranu je ale také velmi křehký a vzájemně na sobě závislý. Myslím, že v roce 2012 se něco takového může stát. Ale doufám, že se mýlím. Vysvitne ještě Slunce 21. prosince roku 2012 nebo to bude rok, kdy všechno skončí? Skryté předpovědi o konci světa jsou možná zašifrovány v egyptských pyramidách, v mayském kalendáři, v tajemném Kříži v Hendaye ve Francii nebo v tajemném společenství Svobodných zednářů. A Nostradamus má možná klíč, který všechna ta tajemství odemkne. 21. prosinec roku 2012 se blíží. Označuje to den, kdy dojde ke katastrofě, jak některé starověké kultury předpovídají? Mnozí věří, že toto datum označuje den, kdy má dojít k vzácnému astronomickému jevu zvanému Galaktický střed, který může spustit nepopsatelný chaos. Nedávno objevená Ztracená kniha Nostradamova obsahuje sedm drsných výjevů, které možná také směřují k roku 2012. Je toto důkaz o tom, že naši předkové už o nadcházejících událostech dávno věděli? Těchto sedm kreseb ze Ztracené knihy Nostradamovy nám vypráví příběh, a proto jsou sjednoceny kolem štěstěny, nebo kolem času, zakresleným nahoře na každé kresbě. Toto je část, kde Nostradamus chtěl, abychom ji rozpoznali, kladli na ni důraz a pochopili. Ty výjevy začínají Sluncem a pod Sluncem je lev. To má zjevně přivést pozornost ke skutečnosti, že když se Slunce nachází ve Lvu, že to je nějak důležité. Že když je Slunce v souhvězdí Lva nebo v protilehlém znamení Vodnáře, tak to znamená, že se nacházíme v období Galaktického středu. Toto je další z Nostradamových odkazání se ke Galaktickému středu. Mnozí se domnívají, že Mayové objevili tento fascinující úkaz způsobený zemskou rotací již před mnoha staletími. Pokud by se Země otáčela zcela bez odchylek, náš pohled na hvězdy by se nikdy nezměnil. Ale protože se otáčí mírně excentricky a kolísavě, náš pohled na hvězdy se pomalu mění během času. Každých 26 000 let dojde k takovému postavení, že to vypadá, že se Slunce nachází přímo ve středu Mléčné dráhy. Vytvoří se tak to, co někteří nazývají Galaktickým středem. Je jasné, že Nostradamus považoval období přibližně mezi lety 1992 a přibližně lety 2012 – 2014, za nesmírně důležité. Protože množství jeho čtyřverší, která jsme přesně rozpoznali mají nějaké odkazy na toto období. Domníváme se, že zde astronomicky přesně určil moment, kdy se Slunce nachází téměř presně v konjunkci se středem Mléčné dráhy. To je dost slušně přesná trefa. Při psaní svých čtyřverší používal Nostradamus různé metody. Ale jeho znalost hvězdné oblohy je pro jeho práci nejdůležitější. Je to mazaný astrolog, který věří, že budoucnost je vepsána přímo ve hvězdách. Do jisté míry, jsou jeho předpovědi budoucnosti založené na myšlence, že je čas cyklický. A jelikož se všechny ty pohyby Slunce, Měsíce a hvězd, jenž vytváří jednotlivé obrazce a úhly mezi planetami, opakují, tak by měly nastat také podobné události. Aby zmapoval budoucí události, studoval Nostradamus změny na noční obloze. K některým z nich došlo až po několika desetiletích. Vypadá to, že znal jev, který nazýváme precesí rovnodennosti. Při kterém se celá noční obloha pomalu pohybuje zpátky o 1 stupeň za každých 72 let. Toto je přímá narážka na blížící se Galaktický střed, který by možná mohl být podstatou celého fenoménu roku 2012. Excentrická rotace Země způsobuje, že náš pohled na hvězdy se velmi pomalu mění, posouvajíc se pouze o 1 stupeň za každých 72 let. Překvapivě se někteří badatelé domnívají, že toto bylo již velmi přesně zmapováno starověkou Mayskou civilizací. Mayové využívali svého daru chápání pohybů Země k vytvoření neuvěřitelně přesného kalendáře. Toho, který trval celá tisíciletí a který končí 21. prosince 2012. Každých 26 tisíc let se naše Slunce dostává během zimního slunovratu do konjunkce se středem Mléčné dráhy. To bude pravděpodobně důvod, proč si Mayové vybrali 21. prosinec 2012 za konec svého velkého cyklu. Mayská civilizace vzkvétala ve Střední Americe mezi lety 250 a 900 našeho letopočtu a pak záhadně zmizela. Na jedné straně vědecky vzdělaní, na druhé barbarsky divocí, byli Mayové schopni předpovědět Galaktický střed bez moderních teleskopických přístrojů a zřejmě jej spojovali s obdobím náhlých změn. Když se vrátíme 26 000 let zpátky, do doby, kdy jsme naposledy vstoupili do znamení Vodnáře, zjistíme, že to je počátek období Kromaňonců, konec období Neandrtálců, období, kdy se poprvé objevilo rozdělávání táborových ohňů a můžeme tak zde vidět neuvěřitelné historické shody. Víme, že když došlo k poslednímu Galaktickému středu, tak vyhynuly stovky živočišných druhů. Skeptici prohlašují, že není pravděpodobné, aby tyto starověké interpretace hvězd, měly nějaký významný vliv na naše životy. Ale dechberoucí úspěchy starověkých mayských astronomů doposud stále nejsou pochopitelné pro současné odborníky. Až donedávna jsme považovali většinu z vyspělých civilizací v Americe za o trochu méně vyspělé než byly tzv. Západní civilizace, Ale ve skutečnosti byly všechno, jen ne primitivní. Zejména Mayové, kteří byli pravděpodobně nejlepšími astronomy na této planetě. Mayové se domnívali, že černá díra, která se nachází ve středu Mléčné dráhy, je pupkem celé galaxie, z jehož hmoty se zrodily hvězdy. A v současnosti se astronomové domnívají, že v této černé díře ve středu galaxie Mléčné dráhy se nachází hmota, ze které vznikají hvězdy a planety. Dost dobrá práce na to, že to bylo před 1500 lety. Doposud stále nevíme, jak byli Mayové schopni tak neuvěřitelně přesně určit tyto astronomické události. Ale jejich posedlost oblohou je zřejmá. Důkladně umisťovali své chrámy a hrobky tak, aby to odráželo postavení hvězd a souhvězdí. Někteří se domnívají, že si dokonce přehrávali své předpovědi blížícího se Galaktického středu 2012 při tajemné míčové hře, kdy míč procházel kamennou obručí, představující Slunce dokonale zarovnané se středem galaxie, známým jako Temná trhlina. Hrací plocha představovala Mléčnou dráhu, míč představoval Slunce během zimního slunovratu a kamenná obruč představovala Temnou trhlinu v Mléčné dráze. Tato rituální hra nepředstavovala pouze zarovnání při Galaktickém středu, ale podle badatelů v sobě také zahrnovala možné následky pro život i smrt tímto zarovnáním způsobené. Když se hráčům nepodařilo dostat míč skrz obruč, byla jejich kapitánovi brutálně useknuta hlava. Samotná Mayská civilizace byla, co se týče času, velmi vzdálená naší době. Jinými slovy, oni se dívali do budoucnosti, do doby, kde se teď nacházíme, kdy se Slunce objeví uvnitř hrací plochy. Ale oni si byli velmi dobře vědomi, že když se tak stane, že dojde k velkému množství změn na celé planetě. Pokud mají badatelé pravdu, když tvrdí, že Mayové ukončili svůj kalendář tak, aby se to shodovalo s blížícím se Galaktickým středem v roce 2012, jedná se tu o rozhodný pokus varovat budoucí generace? Otázka zní, jak mohli mít Mayové a Nostradamus, jak mohli mít stejný nápad. A proč ve chvíli, kdy se blížíme k tomuto okamžiku, míří svět, jak se zdá, do záhuby? Což je to, co oni předpověděli… Nostradamova čtyřverší obsahují fascinující varování o nebezpečích, která může skýtat budoucnost. ČTYŘVERŠÍ 2:3 Kvůli horku způsobeném Sluncem na moři, budou ryby kolem Negropontu zpoloviny uvařené. Když bude na Rhodu a v Janově nedostatek potravin. Někteří badatelé věří, že toto Nostradamovo čtyřverší, poukazuje na globální oteplování jako na příčinu nadcházející krize. Vypadá to, že se Nostradamus pokoušel popsat globální oteplování jako oheň na nebesích, něco jako sálající Slunce. Od roku 1998 bylo každé léto teplejší než léto předešlé. Každé do jednoho. Někteří tvrdí, že se období Galaktického středu bude shodovat s vrcholem sluneční aktivity. Tato kontroverzní teorie tvrdí, že vliv Slunce na Zemi, během času narůstá a slábne a že vrchol sluneční aktivity může způsobit rozsáhlé změny, včetně zvýšení teploty na Zemi. Naši současní vědci nám tvrdí, že solární cyklus našeho Slunce bude mít vrchol právě kolem zimního slunovratu v roce 2012. Právě tou dobou. A když tento vrchol, a tohle je citace z Národního centra atmosférického výzkumu v Boulderu v Coloradu. Jeden z tamních vědců používá vysoce technický výraz, když popisuje, jaký by ten vrchol mohl být. Říká, že by mohl být „kuriózní“. Domnívají se, že příští rok během léta nebude na Severním pólu pravděpodobně žádný led. Úplně poprvé v zaznamenané historii lidstva. Tání polárních ledových čepiček, zvyšování mořské hladiny, obrovské bouřky, které zaplaví pobřežní oblasti po celém světě. Tohle není nahodilý shluk řady věcí, které se jen tak sešly najednou. Tohle je mnohem větší přeměna, než kterou jsme kdy před tím zažili, takže určitě nemáme žádnou zkušenost ani nástroje k tomu, abychom byli schopni se s takovou změnou vypořádat. Vypadá to, že Nostradamus předpověděl extrémní následky klimatických změn. Toto je pátá centurie, čtyřverší 98. ČTYŘVERŠÍ 5:98 Na 48. stupni zeměpisné šířky na konci znamení Raka dojde k obrovskému suchu. Ryby v moři, řekách i jezerech budou zběsile vařeny ohněm z nebes. Když se podíváte na mapu, na severní polokouli, tak zjistíte, že všechny významné obilné pásy na celém světě jsou protínány 48. rovnoběžkou. V některých verších mluví o tom, jak lidstvo propadne kanibalismu z důvodu nedostatku potravin po celém světě. Hladomor je největší hrozbou pro každého z nás a všechna proroctví o katastrofách říkají, že k Soudnému dni se dostaneme díky hladu. Hladomor však není jedinou hrozbou, kterou Nostradamus a mnohé starověké civilizace předpověděl. Má se za to, že podobně jako Mayové také Egypťané zabudovali svá varování do svých náboženských budov a někteří dokonce vytvářejí teorie, že jejich kdysi vzkétající civilizace mohla padnout za oběť katastrofě podobné té, kterou popisuje Nostradamus. Varují nás Egypťané před přicházejícím nebezpečím? Egyptské pyramidy a spisy Nostradamovy možná obsahují řešení. Ztracená kniha Nostradamova poukazuje na období, kdy se proroctví a astronomie spojí způsobem, který doslova změní svět. Jeden z nejzajímavějších výjevů z této pozoruhodné knihy hovoří o blížící se apokalypse a někteří vnímají jeho symboly jako varování. Co opravdu činí vše velmi zajímavým, jsou tři zatmělé měsíce. V roce 2012 dojde ke třem zatměním, což je velmi neobvyklé. Dojde k úplnému zatmění Slunce, dojde k přechodu Venuše přes Sluneční disk, a potom k nejúžasnějšímu zatmění za posledních mnoho století… k zatmění Slunce a středu galaxie. Jak říká Nostradamus, toto vše má vrcholit v roce 2012. Badatelé se domnívají, že spirálovitý tvar u hlavy štíra na této kresbě je přímým odkazem na spirálovitý tvar Mléčné dráhy. Pravděpodobně nikdo v polovině 16. století že vůbec máme galaxii, natož aby věděl, že má spirálovitý tvar. A přesto v rukopisu Ztracené knihy je právě tento tvar vyobrazen. Nostradamus věřil, že planety a hvězdy v sobě skrývají smysl života a smrti. Tato víra byla také podstatou celé Egyptské filozofie. Egypťané začlenili tyto nebeské motivy do svých nejvýznamnějších staveb. Nostradamus předpověděl zničení těchto monumentů ve svých spisech. CTYŘVERŠÍ 1:65: Na vrcholu se objeví praskliny, blesk roztříští jejich kameny. Tři bez řetězu svázané kolem té prostřední. Znamená věta: „Blesk roztříští jejich kameny“, že pyramidy v Gize budou v budoucnousti zničeny? Někteří badatelé se domnívají, že rozmístění Egyptských pyramid poukazuje na budoucí posuny planet a možná i na samotný Galaktický střed. Skutečně tu nejsou žádné pochyby o tom, že si někdo dal velký kus práce s tím, aby postavení pyramid v Gize, ale i pyramid jinde, odpovídalo postavení hvězd tak, aby byly tyto rozlehlé, kulturu definující monumenty v souladu s událostmi na obloze. Někteří odborníci se domnívají, že pyramidy byly postaveny tak, aby přesně odpovídaly postavení tří hvězd, které vytváří pás v souhvězdí Orionu, známým také jako souhvězdí Lovce nebo Mudrce. Orion je klíčová postava. Způsob, jakými jsou hvězdy-tečky spojeny, je téměř bez výjimky v každé starověké kultuře shodný. Je vyobrazen jako muž se zvednutými pažemi a nohami od sebe, a který má na sobě pás ozdobený třemi různými hvězdami, hvězdami z Orionova pásu. Tito badatelé prohlašují, že se Egypťané odkazují na Orion, protože označuje polovinu cesty 26ti tisíciletého cyklu, na které je Slunce mezi obdobími Galaktického středu. Tvrdí, že toto je důkaz toho, že staří Egypťané také věděli o klíčové důležitosti tohoto nebeského jevu. Skutečnost, že jsou pyramidy postaveny ve shodě se svými nebeskými protějšky tak, že to odpovídalo obloze, jak v té době vypadala nad Gizou nám říká, že ať už to byl kdokoliv, kdo je postavil, tak rozhodně rozuměl pohybu hvězd na obloze. A konkrétně toto postavení tří pyramid a Sfingy odpovídá přesně polovině toho 26ti tisíciletého cyklu, v kterém se nyní nacházíme. Sfinga, spolu s celým komplexem v Gize, může pak být vnímána jako odkaz na blížící se období Galaktického středu. Naši předkové zcela zřejmě rozuměli pohybům Země na obloze, pohybům naší Sluneční soustavy napříč galaxií a cyklickým změnám, které můžeme očekávat, když tyto posuny dosáhnou určitého milníku. Zdá se, že k jednomu z těch milníků se právě teď blížíme. Egypťané byli jednou z prvních světových supervelmocí. Jejich možné obavy z blížících se katastrof by mohly mít velmi znepokojivé podobnosti s naší dobou. Vládcové Egypta investovali tak velké množství peněz do vedení válek, že se nakonec dostali na mizinu. Dělníci stávkovali, protože nedostávali mzdu. Protože se měnilo klima, nebyla taková úroda, jako byla dříve, takže měli nedostatek potravin. A toto všechno přispělo k pádu jedné z nejvýznamnějších civilizací v historii naší planety. Takže zde určitě můžeme vidět paralelu mezi tím, co se stalo tehdy a co se děje teď. Snažíme se tu pochopit těžko srozumitelné téma, za které se ještě před pár staletími v Západních civilizacích, když jste řekl, ‚Hej, já vím, kdy bude konec světa“, upalovalo na hranicích. Takže toto vědění bylo velmi nebezpečné. Protože vlastně až v nynější době o tom můžeme otevřeně hovořit. Nostradamus se také obával následků za svá temná proroctví, a tak je šifroval do čtyř-řádkových básní, známých jako Čtyřverší. Podobně jako Egypťané před ním, četl ve hvězdách jako v mapě a snažil se shromažďovat detaily týkající se konce světa. PŘEDZVĚST 16 Zde spojený, na nebi se objeví a vstoupí Málo deště…nebe i země vysychá, Bída, smrt a potíže udeří ve zlé hodině. Podobně jako Egypťané Nostradamus věřil, že zprávy o budoucnosti jsou napsány na obloze. Badatelé označují tuto Nostradamovu předpověď jako metaforické varování před potenciálním slábnutím magnetického pole Země. Magnetické pole Země je v neustálém procesu změn a v některých bodech možná i slábnutí, a vykazuje tak svou zranitelnost. Každý, kdo sleduje Star Trek ví, že když je dole ochranný štít, že to je špatný. Když je magnetické pole silné, tak odklání sluneční vítr, který k nám letí z našeho Slunce a kosmické částice, které nám přináší. A když je toto pole slabé, tak má menší schopnost tohle dělat. To znamená, že sluneční vítr silněji zasahuje Zemi, ohřívá zemskou atmosféru, což má souvislost s táním ledovců na pólech a zvyšováním mořské hladiny. Pokud by magnetické pole Země zesláblo, byla by Země vystavena hrůzu nahánějícímu množství problémů. Pokud by se magnetické pole Země úplně zhroutilo až na nulu a proměnilo se, znamenalo by to pro planetu s 6 milardami obyvatel, závislých na počítačových technologiích, GPS satelitech obrovskou změnu ve způsobu života. Změna magnetického pole by mohla znamenat, že si Severní a Jižní pól prohodí své magnetické náboje. Někteří se domnívají, že tyto výsledné změny by byly nesmírně rušivé všem signálům, které moderní společnost vysílá do vzduchu. Zde na Zemi bychom mohli být svědky obrovského kolapsu veškeré elektronické komunikace. Komunikační satelity by nefungovaly, naše mobilní telefony by také nefungovaly. Vše, co je závislé na komunikaci založené na elektromagnetickém poli, by zkolabovalo. Nostradamus také věřil, že nalezl klíč k tomu, jak zjistit čas, kdy toto potenciální neštěstí nastane. Dokonale ho začlenil do výjevů ve své Ztracené knize. EPIŠTOLA JINDŘICHOVI 2: Nastane zatmění Slunce temnější a chmurnější než kterékoliv před tím od stvoření světa,… a bude se zdát, že zemská gravitace ztratila svou přirozenou schopnost a Země bude uvržena do propasti věčných temnot. Mohlo by být toto zatmění odkazem na Slunce, které bude zakrývat temný střed galaxie během období Galaktického středu? A co tato zneklidňující kresba prorokuje? Nostradamus především zmiňuje velmi významné zatmění Slunce, které bude označovat období obrovských katastrof na planetární úrovni. Přinese blížící se období Galaktického středu katastrofu? Je rok 2012 počátkem konce? A proč se Temná trhlina ve středu galaxie Mléčné dráhy zdá být tak vlivným místem? Tajemná věda alchymistů a spisy Nostradamovy odhalí zásadní střípky z příběhu roku 2012. Mayové, Egyťané, Nostradamus a výjevy z jeho Ztracené knihy ti všichni možná poukazují na vzácný jev Galaktického středu, který má nastat v roce 2012. Jestliže se nemýlí, pak by tento fenomén, mohl mít nepopsatelný vliv na planetu Zemi. Následující kresba ze série výjevů Ztracené knihy tento příběh dál rozvíjí. Tato kresba znázorňuje muže držícího meč kolmo vzhůru a ten meč je ovinut jakýmsi páskem vytvářejícím písmeno „S“. Když se postavíte na zcela nerušené místo během teplé letní noci a podíváte se na nebe uvidíte, že Mléčná dráha vytváří na obloze písmeno „S“. Takže to znázorňuje postavení Galaktického středu, protože meč míří přímo do středu galaxie, protože protíná písmeno „S“ v jeho středu. Dále tu je vyobrazen kyj, který ničí Strom života, čímž nám říká, že hrozí obrovské nebezpečí, když k tomuto postavení Galaktického středu dojde. Naše Mléčná dráha je plochá galaxie s rameny zakřivenými směrem ven, což jí dává spirálovitý tvar. Z pohledu Země, když dojde ke Galaktickému středu, bude to vypadat, že se Slunce nachází přímo ve středu Mléčné dráhy. Chmurná Nostradamova proroctví, o kterých někteří tvrdí, že se shodují s okamžikem Galaktického středu, jsou opakovaně zmiňována působivou řadou starověkých civilizací. Zatímco obecně se specifika tradic jednotlivých kultur liší, tak v tomto případě napříč vládne nevšední shoda. Když mluvíme o starých védských tradicích v Indii či egyptských tradicích, nebo když mluvíme o biblických tradicích, nebo mayských tradicích, všechny z nich říkají, že budeme procházet obdobím velkých změn. Všechny říkají, že naše životy už nikdy nebudou stejné. Civilizace celého světa a různých časových období maskovaly svoje nejradikálnější proroctví mnoha různými způsoby. Jeden z těch nejzajímavějších se týkal alchymie. Ta byla proslavená svýmu pokusy přeměnit olovo na zlato. Ve skutečnosti se ale jedná o mnohem širší vědní disciplínu. Alchymisté používají svoji unikátní symboliku a terminologii. Je to způsob myšlení a komunikace, který byl Nostradamovi zcela nepochybně důvěrně známý. Každý, kdo byl v té době podobně inteligentní jako Nostradamus, studoval alchymii. Jiná věda tehdy neexistovala. Moderní věda vznikla zcela díky alchymii. Newton byla alchymista, který objevil gravitaci. Einstein se věnoval alchymii. Věřte nebo ne, jeho žena tvrdila, že si každý večer před spaním četl staré alchymistické knihy. Během staletí byla alchymie nahrazena jako hlavní vědecký proud chemií a fyzikou. Ale její role jakožto symbolického jazyka a jako filozofie duchovní transformace přetrvala dál. Alchymista soustřeďuje svoji mentální a duševní energii na základní elementy a snaží se je přenášet a získat z nich jejich ducha. Nebo někdy také jen věští budoucnost z mísy s vodou, protože to by mohla být ta jedičnost nebo ten zázrak, který se mohl stát při experimentech, které prováděl Nostradamus. V Nostradamových dobách byla alchymie hlavní vědou. Přesto se alchymisté snažili udržet svoje řemeslo v tajnosti, neboť doufali, že udrží své potenciálně nebezpečné objevy jen pro sebe. Mohlo by to tak klidně být, že díky svým zkušenostem v alchymii, otevřeně zamlžoval svá proroctví. Takže jejich rozřešením zaměstnával hlupáky všech následujících generací, zatímco odborník dokázal jeho šifry rozluštit a najít v nich tak něco jiného. Místo o kovu tak mluvíme o podstatě ducha. Avšak na počátku 20.století publikoval kontroverzní alchymista, známý pouze jako Fulcanelli, šokující text, ve kterém odhalil některá z tajemství alchymistů a prohlásil, že legendární společenství kameníků možná používalo alchymistické symboly, aby pomocí nich vkládalo tajné zprávy do historických budov. Má se za to, že z těchto kameníků nakonec vzniklo bratrstvo Svobodných zednářů. I když šlo původně o bratrstvo, které sdružovalo členy se společnými zájmy, někteří odborníci sdílí Fulcanelliho pohled, že se tam nacházeli také strážci starodávných tajemství. Jsou nositely tradic znalostí, které se nedají popsat slovy. Jsou to znalosti symbolické. A já říkám, že takový symbol vydá za 1000 obrazů. Fulcanelli věřil, že kameníci, kteří vybudovali mnoho evropských gotických katedrál, používali symboly, které měly alchymistické významy, aby maskovali zprávy o charakteru a načasování budoucích katastrof. Fulcanelli se díval na mnoho změn probíhajících na počátku 20.století, jako na důkaz, že nová éra je právě před námi a že nastane velmi brzo. Podle Fulcanelliho obsahují symboly na gotických chrámech jednoduchou, ale mrazivou zprávu. Fulcanelli vytvořil přímou souvislost mezi alchymií a něčím, co nazýváme chiliasmus. Myšlenkou chiliasmu je, že na konci světa bude zase vše vytvořeno zcela znovu, že to bude alchymistická přeměna reality. To podle Fulcanelliho znamenalo, že jsme se dostali na jakýsi časový předěl, po kterém už nebude alchymie vnímána jako izolovaná činnost, která se odehrává někde v laboratoři, ale že bude chápána jako transpersonální disciplína, která existuje, ať už chceme nebo ne. Podobně jako Fulcanelli také Nostradamus předpověděl období divokých změn, které se zdají být až děsivě podobné ekologickým potížím, kterým náš současný svět čelí. ČTYŘVERŠÍ 10:99 Konec vlka, lva, býka a osla… Už nikdy na ně nebude padat sladká mana… Desátá centurie, čtyřverší 99 obsahuje velmi vážné proroctví, protože označuje mnoho různých zvířat, a nejen zvířat, ale také rostlin, na kterých jsme závislí, které by mohly zmizet z povrchu zemského. Pokud o ně přijdeme, dostaneme se do vážných problémů, protože na co jiného se máme spolehnout v souvislosti s jídlem? Včely opylovávají dobrou třetinu až polovinu plodin, ze kterých získáváme nejvýznamnější živiny. Pokud včely zmizí a pokud okamžitě nepřijdeme s miliony včelích robotů, což se nestane, povede to ke kolapsu zemědělství. Včely mizí kvůli za A) virům, za B) parazitům, a za C) nikdo neví. Mimochodem to samé lze říci o netopýrech, stvořeních, jež nás nekompromisně zbavují otravných komárů. Pěkně děkuju… Tohle je děsivý shluk událostí, že všechny tyto důležité živočišné druhy, ať už je máme rádi nebo ne, tak jsou pro nás důležité, mizí z důvodu, kterému nejen že nemůžeme zabránit, ale dokonce ho nemůžeme ani pochopit. Máme tu takové vymírání živočišných druhů, které jsme nikdy před tím nezažili, máme tu po celém světě mimořádné problémy s vodou, na mnoha místech máme vyčerpané oblasti rybolovu, ceny za potraviny rostou tak rychle, jak jsme nikdy před tím nezažili. Jakmile se sníží dodávky potravin, rozvine se řetězec smrtících událostí. Je známou skutečností, že jakmile Amerika přestane vyvážet potraviny z důvodu potravinové krize, okamžitě vypukne hlad ve stovce zemí. A během jednoho roku by v Africe mohlo zemřít hladem půl milardy lidí. Tam, kde je hladomor, tam jsou i epidemie. Tam, kde nelze lidi pořádně nasytit, tam se stávají více náchylní k nemocem a tam, kde jsou nemoci, tam lidé nemohou pracovat, nemohou se postarat o pěstování potravy a její přepravu, tak tam je hladomor. Pokud se takový cyklus nemocí a nouze nezastaví, mohlo by to vést k nestabilitě, která by zachvátila celý svět. Pokud se něco takového stane, nevyhnutelně dojde k válkám a pádům vlád a k dominovému efektu. To je to, čeho se nejvíc obávám, počátkem roku 2012. Pokud tomuto dominovému efektu nebude zabráněno, mohlo by to vážně ohrožovat přežití celé lidské rasy. Mluvíme o naší době v dějinách, biologové by nám řekli, že v minulosti už došlo k mnoha vyhynutím a my jsme právě teď na pokraji šestého masového vyhynutí v historii naší planety. Vracíme se zpátky do situace velmi podobné té z filmu Soylent Green, pokud si ten starší film pamatujete, kde se lidé zpočátku živili planktonem a velmi brzy se začali živit pojídáním sebe samých. Život na Zemi byl v minulosti už pětkrát téměř vyhlazen. Mohlo by v budoucnosti dojít k dalšímu obrovskému vyhynutí? Nostradamova varování nám možná pomůžou najít odpověď. Zdá se, že neobyčejně velké množství starověkých proroctví se shoduje s mayským vylíčením roku 2012 jako kosmicky významného roku. O předpovědích známého proroka Nostradama se říká, že popisují řadu problémů našeho současného světa. A rok 2012 je znepokojivě blízko. Dokonce i astrologické symboly ve Ztracené knize se zdají, že jsou s tím v souladu, jako kdyby šlo o skryté stopy, poukazující na blížící se změnu. Na druhém výjevu je zajímavý ten muž s lukem – Střelec. A pokud se vyznáte v astronomii, a věřte mi, že Nostradamus se v astronomii vyznal, tak víte, že Střelec míří svým šípem téměř přesně do středu galaxie. Někteří odborníci se domnívají, že šíp na této kresbě, míří přímo na místo na obloze, na kterém se má nacházet Slunce v roce 2012 Tento jev Galaktického středu je vysvětlován faktem, že se Země otáčí a kýve podobně jako káča. A právě toto kývání je příčinou toho, že se nám pohled na oblohu z naší perspektivy mění. Mnozí věří, že právě 21.prosince 2012, se z pohledu Země bude Slunce nacházet přímo ve středu Mléčné dráhy. Nabízí nám Ztracená kniha jedno z mnoha varování, že se něco závažného stane v tento vrcholný okamžik? Toto je jedna z nejdůležitějších informací, kterou si předávali dál nejen Křesťané, Židé, Egypťané či Muslimové, ale také Nostradamus a všichni významní proroci z minulosti, ti všichni cítili povinnost nám ji předat. Zanechávali nám zprávy ve svých textech, ve svých ústních tradicích, ve svých chrámech. Musíme se sami sebe zeptat, co to je, co by mohlo být tak důležité, že vystavěli celé civilizace proto, aby nám předali zprávu týkající se naší doby. Co se nám to snaží říct? Podobně jako mnozí starodávní proroci, Nostradamus své předpovědi maskoval. Svá proroctví napsal v 16.století v jižní Francii, kde bylo zpochybňování královské rodiny nebo Katolické církve zločinem, trestaným smrtí. To ho přinutilo, aby byl nesmírně opatrný při sepisování svých nejkontroverznějších vizí budoucnosti. Dokážu si představit, že pokud byste mluvili s královnou Kateřinou, a oznámili jí, že všechny její děti budou panovníky ale také, že tohle dítě zemře, tohle taky, a tohohle čeká opravdu špatný konec, že byste asi nebyli oceněni způsobem, který byste si přáli. Jinými slovy, nikdo nemá rád proroky, který se téměř nikdy nemýlí. A nebo jsou příliš bezchybní ve věcech blízkých vašemu srdci. Nostradamus nebyl sám, kdo měl podobnou potřebu být opatrný. Vyvarování se chování, které by mohlo urazit církev, bylo běžným způsobem života v Evropě 16. století. Což přinutilo mnoho skupin odejít do ilegality. Jedním z těchto tajných spolků jsou Svobodní zednáři. I když jsou v současnosti především bratrskou organizací, někteří odborníci věří, že mají dlouhou historii v uchovávání tajemné moudrosti. V dávných dobách byla příslušnost ke Svobodným zednářům nejvyšším stupněm vědění, kterého mohlo být v té době dosaženo. Takže, když někdo vstoupil ke Svobodným zednářům, musel číst jejich tajné knihy, a studovat jejich tajná učení, která byla předávána snad stovky generací. To my nevíme. Někteří odborníci se domnívají, že se sám Nostradamus stýkal se Svobodnými zednáři. Hned za rohem jeho domu v Salonu je kostel, na jehož fasádě je zcela jasně vyobrazen návrat Ježíše na konci světa, přímo na místě, kde se bude pohybovat Slunce v roce 2012, tedy ve středu galaxie. Alespoň určitá část těchto znalostí byla přenesena na Nostradama a ovlivnila ho v jeho nápadech, jak nahlížet na tento významný apokalyptický moment. Tito zednáři, kteří byli považováni, za jedny z nejzručnějších řemeslníků své doby, šířili své řemeslo po celé Evropě. Svou pověst si získali jako velmi uzavřená ambiciózní skupina, která postavila úžasné gotické katedrály pro Katolickou církev. Alchymista Fulcanelli vytváří teorie ve své knize, nazvané „Tajemství katedrál“, že tito zednáři měli také jeden skrytý cíl. Tvrdí, že vytesávali tajemné symboly, které zpodobňovali jejich kontroverzní proroctví, do fasád jejich kamených staveb. Asi se těžko budete obtěžovat s vytesáváním symbolů do fasád mohutných gotických staveb, pokud k tomu nemáte nějaký pádný důvod. Pařížský Notre Dame, je jedním z těch chrámů, jehož průčelí obsahuje velmi důležité tajné informace. Tyto symboly zahrnují býka, lva, orla a lidský obličej. Zatímco Křesťané je interpretují jako autory evangelií. Podle Fulcanelliho je jejich pravým významem varování. Jedná se o přesné symbolické odkazy na čtyři stálá znamení Zvěrokruhu. Muž je Vodnář, lev je Lev, býk je Býk a orel je Štír, neboť, to co se dnes nazývá Štír, bylo v té době Orel. Tyto čtyři znamení zvěrokruhu, jsou souhvězdími, kterými Slunce projde každý rok při svém putování po obloze. Představují také dlouhá časová období, trvající každé tisíce let. Podle astrologie se lidstvo nyní přesouvá z věku znamení Ryb, do věku znamení Vodnáře. Tento přesun označuje blížící se období Galaktického středu. Nejdůležitější věc, kterou vložili do gotických katedrál, bylo tajemství konce světa. Tedy opět to samé, co nacházíme v Mayském kalendáři, co nacházíme v pyramidách, Naši předkové se domnívali, že tohle je ta nejdůležitější vědomost, kterou nám mohli předat, takže když vstoupíme do tohoto období krizí, což je vlastně právě teď, tak budeme vědět, co máme dělat. Pokud je pravda, že schémata počasí na Zemi se stávají stále více nevyzpytatelnými, je tohle znakem hrozící krize? Skutečný problémem je to, že globální klimatický systém je velice, velice komplexní systém. A takový komplexní systém se projevuje nelineárním chováním. Najednou můžeme pozorovat nesmírně zvláštní chování počasí po celém světě, které jsme nikdy před tím nespatřili. Máme tady záplavy, máme tu velmi neobvyklé typy bouřek… Zdá se, že Nostradamovy Čtyrverší podporují myšlenku, že příroda možná připravuje hrozivý úder. ČTYŘVERŠÍ 2:40 Krátce poté, za krátký čas, obrovská bouře se vzedme nad mořem i nad zemí… plameny, zvířatům, všem způsobí velké pozdvižení. Druhá centurie, čtyřverší 40 nehovoří o jedné konkrétní bouři, ale o celé řadě bouří, které budou přicházet znovu a znovu. ČTYŘVERŠÍ 9:48 Veliké město na břehu oceánu, obklopené močálem z křišťálu: při zimním slunovratu a na jaře, bude zužován větrem děsivým. Kdybych já žil v 16. století a snažil bych se popsat ta úžasná neonová světla, ta umělá světla osvětlující mrakodrapy, s jejich geometricky pravidelnými řezy skleněných oken a skleněných štítů, asi bych to nazval městem obklopeným močálem. Možná mluví o centru New Orleans během hurikánu Katrina. Když udeřil hurikán Katrina, volal mi jeden můj přítel, také fanoušek Nostradama, a chtěl se mnou mluvit o centurii 9, čtyřverší 48. protože se mu jevilo, že to byl velmi adresný a velmi přesný popis hurikánu Katrina, ale i dalších katastrof způsobených hurikány. Jestliže Nostradamus předpověděl stupňování těchto zkázonosných bouří, jaké by mohlo být jejich vyvrcholení? Hurikán Ike byl tak velký jako celý Mexický záliv. Nemáme tu už jen jednu bouři století, ale máme tu celou řadu bouřek století, které budou přicházet znovu a znovu a znovu. Jelikož bouřky stále přicházejí rychle a zuřivě, obavy ohledně roku 2012 narůstají a hledání odpovědí se stává urgentnějším. Nedaleko Nostradamova města Salonu, v jižní Francii, se nachází tajemný kříž, který může poskytnou další děsivé varování, o kterém se někteří domnívají, že se přímo týká roku 2012. Po celá století bylo Nostradamovo proroctví součástí historických záznamů. I když bylo velmi spekulativní a kontroverzní, Nostradamův odkaz přetrval. Doporučujeme střízlivý přístup diváka. Nostradamus, rukopis Ztracené knihy a starověké civilizace z celého světa patrně poukazují na rok 2012, jako na období změn, které by svým rozsahem mohly mít apokalyptické následky. Někteří se domnívají, že současné celosvětové události, upozorňují na blížící se mimořádný stav. Další kresba ze Ztracené knihy, přisuzované Nostradamovi, pokračuje ve varovném příběhu. Co je zajímavé, že na této kresbě je opět lučištník – Střelec, který míří, nebo vlastně střílí, svůj šíp na ženu. A tato žena je středem galaxie. Myslím, že to znamená, že v době Galaktického středu, bude rozsah, nebo spíš váha našich rozhodnutí mnohem důležitější. Bližší prozkoumání této kresby odhaluje neobvyklou symboliku. Střelcův šíp a žena vytváří kříž, který připomíná Galaktický střed. ČTYŘVERŠÍ 3:46 Obloha…z které věštíme, díky jasným znamením a stálým hvězdám: Náhle věk změn přichází, ani k dobru, ani ke zlu. Znamená v tomto čtyřverší spojení „Jasná znamení“ a „Stálé hvězdy“ odkaz na Slunce, které se objeví v zákrytu s temný středem naší galaxie, počátek období náhlých, velkých změn? Předpovídá Nostradamus a výjevy ze ztracené knihy vesmírnou událost, která způsobí Zemi pohromu? Když procházíme těmito sedmi výjevy, stávají se stále zajímavějšími a tento je obzvláště zajímavý, protože shrnuje celý ten motiv. Nostradamus se pokouší přitáhnout pozornost k astrologii a astronomii tohoto jevu, který se nám snaží popsat. Pokud je skutečně pravda, že Galaktický střed započne období významných změn na Zemi, přesné určení, kdy k němu dojde, je nesmírně důležité. Tajemný alchymista, známý jen podle jména Fulcanelli, prohlásil v 20.letech 20.století, že rozšifroval symboly kameníků na gotických katedrálách. Fulcanelli také napsal o tajemném kříži v jižní Francii, nazvaným Velký Kříž v Hendaye. O původu tohoto kříže se ví velmi málo. Fulcanelli věřil, že nese zprávu, která odpovídá předpovědi kameníků o konci světa. Fulcanelli, který byl první, kdo kdy napsal o Kříži v Hendaye, tvrdí, že tento monument nám chce říct, co nás čeká a že naše doba nemá jiný cejch, než cejch smrti. Malá skupina badatelů se domnívá, že symboly vytesané do podstavce tohoto kříže, neodhalují pouze datum, kdy blížící se neštěstí nastane, ale také časový sled, ve kterém jednotlivé události proběhnou. Když jsem začal dešifrovat Kříž v Hendaye, tak jsem procházel každičký symbol. Pochopil jsem, že hvězda na podstavci znázorňuje střed galaxie a stojí přesně naproti Slunci, rozlobenné sluneční tváři na podstavci, a že Měsíc zase stojí přesně naproti tomuto podivnému oválu. Když jsem to dále zkoumal, zjistil jsem, že tento tajemný ovál znázorňuje precesi rovnodennosti. Takže tohle je něco jako sledování obrovských hodin. Zdá se, že hodiny odpočítávají čas k blížícímu se okamžiku Galaktického středu velmi specifickým způsobem. Gravitační pole Slunce a Měsíce způsobuje kývání Země na své ose, což znamená, že se pohled ze Země na souhvězdí mění o jeden stupeň za každých 72 let. To nazýváme precesí rovnodenností. Během 26 tisíc let se tato souhvězdí otočí o 360 stupňů zpět do svého počátečního bodu. Podle jednoho z výkladů používá Kříž, podobně jako Mayský kalendář, poslední Galaktický střed, který se stal před 26 tisíci lety, jako počáteční bod k odpočítávání času k dalšímu Galaktickému středu v roce 2012. Pokud začneme s Křížem, je jednoduché říct: „Ano, tohle je náš Galaktický střed.“ V podstatě… pokud se podíváte na všechny symboly jako na celek, napadne Vás, že se koukáte na nějaké časové období a že toto časové období zhruba odpovídá období v Mayskému kalendáři zhruba od roku 1992-93 do roku 2012. Oni se rozhodli dát veškeré své vědomosti do tohoto malého tajemného monumentu a doufali, že je jednou někdo objeví a rozšifruje. Takže bychom znali tajemství konce světa. To je to, co Nostradamus sděloval ve svých Čtyřverších a je to také to, na co Fulcanelli poukazoval ve svých tvrzeních ohledně Kříže v Hendaye. Přichází to, připravte se. Stane se to, připravte se. Buďte si toho vědomi, to je jediné, co s tím můžete dělat. Podle Nostradamových proroctví, katastrofa, o které se mnozí domnívají, že její vrchol určil na rok 2012, se na nás už dávno valí. ČTYŘVERŠÍ 1:29 Až budou ryby pozemské i mořské, vrženy na břeh silnou vlnou tvaru podivného, hladkého a děsivého, z moře až ke zdem domů, dosáhnou přímo nepřítele svého. Předpovídá toto čtyřverší smrtící tsunami z roku 2004, při které zahynulo více než 150 tisíc lidí? Pokud se podíváte na některé z videozáznamů tsunami, která zasáhla jizní části Indie, uvidíte něco jako vzdouvání oceánu, vypadá to nehezky, voda stoupá, a on říká: „Ryby a mořská zvířata budou vyvržena na břeh“ Někteří vědci se ptají, zda příčinou tsunami a dalších hrozících přírodních katastrof by mohlo být blížící se období Galaktického středu. Těmi změnami procházíme intenzivně a v rámci této intenzity můžeme očekávat extrémy všech těch věcí, které již nyní prožíváme. Extrémní zeměstřesení… v Tichém oceánu došlo k zemětřesení o síle 9.0 stupně Richterovy škály v místě, o kterém se před tím nevědělo, že by tam vůbec nějaký zlom mohl být. Narůstají obavy, že zemětřesení a tsunami jsou možná jen počátkem přírodních katastrof, které by mohly přinést světu totálnímu kolaps. Včetně třaskavých erupcí spících obrů – zvaných supervulkány. Naposledy takový supervulkán vybuchl u jezera Toba v Indonésii před zhruba 70 tisíci lety. A jeho erupce způsobila smrt 90% lidské populace. V dnešních číslech by to bylo něco mezi 5,5 a 6 miliardami lidí. V oblasti Národního parku Yellowstone, ve státě Wyoming, se podzemní supervulkán nyní dostal do stádia, které vědci nazývají „Rudá zóna“. Do stádia, které znamená, že by se mohl připravovat k výbuchu. Jakmile se supervulkán podobný tomu v Yellowstoneu dostane do stádia „Rudé zóny“, znamená to, že by mohl vybuchnout. Nevybuchne to ale na základě nějakého „časovacího zařízení“, který to spustí, ale může to vybuchnout na základě nějakého vnějšího impulzu, který to vyvolá. Někteří se domnívají, že takový impulz přijde v roce 2012 a pokud přijde, tak následky nebudou jiné než katastrofální. A jak jsem už řekl, v roce 2012 budeme mít vrchol solární aktivity, který může vyvolat takové věci, jako jsou erupce vulkánů či supervulkánů. Energie přichází, kovy se taví, zemská kůra se otřásá a BUM! Tikající časovaná bomba zemětřesení, tsunami a supervulkánů už nahání hrůzu dostatečně. Ale někteří poukazují na ještě větší přírodní hrozbu, která by nás mohla zasáhnout všechny. Hrozbu, která už možná je na přímé cestě k planetě Zemi. Množství důkazů nasvědčuje tomu, že rok 2012 by mohl být nesmírně významný… Ale v jakém smyslu? Mnohé starověké civilizace zmiňují strašlivé peklo, které by mohlo navždy změnit náš způsob života. Tato kresba, díky níž se mnozí domnívají, že jde o Ztracenou knihu Nostradamovu, nabízí pohled na to, jak náš osud možná visí na vlásku. Na této kresbě se Nostradamus dívá do Knihy života a na jejích stránkách je něco napsáno. A pod touto Knihou života se nachází tři ženy – tři osudy. Podle řecké mytologie byly osudy třemi ženami, které tkaly čas, které tkaly osud. A Nostradamus nám říká, že máme volbu a tato volba určí náš osud. Úloha volby v lidských záležitostech není Nostradamovou ideou. Je to základní princip mnoha starověkých kultur. Pro indiány z kmene Hopiů na jihozápadě USA je to ústředním principem jejich víry. Věří, že z každé křižovatky, kam se lidé dostanou, existují dvě možné cesty. Jedna, kde dobro zvítězí nad zlem a kde život pokračuje, a druhá, kde lidstvo směřuje ke zkáze. Všechny tyto tradice poukazují na naší dobu, některé obecně, některé konkrétně a všechny nám říkají, že tohle je doba, kterou plánovali a očekávali, které se obávali a na kterou se připravovali po velice dlouhou dobu. Hopiové věří, že těsně před koncem světa nastane období intenzívních zkoušek, poznamenaných devastujícími sociálními, ekologickými a politickými problémy, a také projevy extrémního počasí. Což je přesně období, jako je právě teď. Tradice Hopiů hovoří o čtyřech předešlých světech. A každý svět, každá epocha, skončila pohromou. A oni říkají, že se nyní blížíme k té páté. Hopiové hledali odpovědi u svých mudrců z minulosti. Věřili, že přítomnost duchů jejich předků, nazývaných Kačinové, ohlašovala důležité události. Nejobávanější z těchto Kačinů je znám jako „Modrá hvězda“. Hopiové říkají, že zjevení ducha Modré hvězdy předznamenává blížící se pohromu. Zmiňují se o různých událostech, které mohou nastat: otřesy země, záplavy a tak podobně. Duch Modré hvězdy nebyl přímo spojen s obdobím Galaktického středu v roce 2012, ale jeho původ je na obloze a jeho varování o hrozící zkáze, nabízí možnou spojitost. Navzdory varováním před katastrofou, původní obyvatelé Ameriky věřili, že zpráva o naději je zašifrována v posvátné stavbě nalezené v Hopijské rezervaci v Arizoně. V Orabu v Arizoně, na Skále proroctví, se nachází proroctví, kde jsou vyobrazeni lidé ztvárňující život v té době. Je tam vyobrazena cesta a ta cesta se rozděluje, a oni říkají, že si lidé musí vybrat jeden z těch dvou světů. Na jedné cestě jsou ukázáni lidé, kteří žijí na světě, kde, jak ukazují, roste úroda. Ve druhém světě lidstvo stále existuje, ale bez kontaktu mezi sebou samými či se světem. Jídlo není dostupné, jde o tvrdý život. Tyto rytiny a kresby na skále, vypráví dějiny toho, co se stalo, během doby jejich existence. A také co by se mohlo stát v budoucnosti Někteří stařešinové Hopiů tvrdí, že se duch Modré hvězdy už objevil, když v 90.letech 20.století rozpadlá kometa narazila do planety Jupiter a způsobila záři v jeho atmosféře, která za určitých spektrálních podmínek vypadala jako modrá hmota na obloze. Jiní ale tvrdí, že se duch Modré hvězdy zatím ještě neobjevil a že když se na nebi objeví Modrá hvězda, že půjde o nový druhy Kačiny nebo o nového Boha, který fyzicky přijde, aby si s nimi zatancoval v jejich pueblech. Hopiové předpovídají ve svých posledních varováních, že ti kteří nedokáží oslavovat změny a blížící se nové zřízení, zemřou vlastním strachem z této změny. Hopiové hovoří jasně o břemenu, které si lidstvo ponese na svých bedrech do blížícího se období katastrof. Říkají, že se v této době objeví tři velké otřesy Země. Podle jejich interpretace byla prvním takovým otřesem I.Světová válka. Druhým otřesem II.Světová válka. Třetí otřes, jak říkají, nelze předpovědět, protože lidé určí, jak se tento otřes bude vypadat, díky způsobům, kterými právě teď žijeme naše životy. Někteří se domnívají, že třetí otřes naznačuje pohromu z nebes. A pokud to tak je, mohlo by se jednat o další spojení s jevem Galaktického středu. Jedná se o téma, které souzní s Nostradamovými spisy. Nostradamus se do budoucnosti díval často zděšeně. Určitě popsal vesmírnou katastrofu. ČTYŘVERŠÍ 5:32 Když vše je dobré na slunci, měsíci a všeho je v hojnosti, Tak zkáza všeho přichází. Přichází z nebes dopadnout na tvé majetky, ve stavu shodném sedmé skály. Zdá se, že Nostradamus popsal jakýsi druh jaderné katastrofy. A nemusí to být nutně něco podobného, co se stalo v Hirošimě nebo Nagasaki, může se jednat třeba o nějaký únik radiace nebo tak něco. Menší skupina vědců, kteří porovnávali Nostradamovy předpovědi s předpověďmi Hopiů, věří, že by obě mohly popisovat typické znaky galaktické supervlny. Bouře kosmické radiace, u které se předpokládá, že má ničivé schopnosti nukleárního výbuchu. Občas se objeví otázka, co by přesně mohlo být tou „Modrou hvězdou“ Hopiů Někteří vědci se domnívají, že by to mohla být dost možná galaktická supervlna. Jedná se o obrovskou energetickou vlnu, která pulsuje napříč vesmírem, narušuje magnetické pole Země a způsobuje změny v atmosféře, které jsou zaznamenány ve vrstách ledovců. Přesný charakter této kosmické energie je obtížné určit, ale její účinek by mohl být devastující. Velmi zajímavé je, že se říká, že původ těchto supervln je ve středu naší galaxie, který hraje zásadní roli při Galaktickém středu. Znepokujícím aspektem tohoto fenoménu supervlny je to, že tyto kosmické paprsky k nám cestují ze středu galaxie rychlostí světla. Takže by nebylo mnoho varování předem. Jeden den je všechno v pořádku a najednou by tu bylo hotové šílenství. Doufejme, že taková supervlna k nám dorazí už jen malá, možná by jen vyřadila z provozu satelity, neměli bychom mobilní telefony nebo televizi. Na několik let by to mohlo mít docela velký ekonomický dopad. Ale po tom všem bychom se zotavili. Když by to bylo něco menšího jako tohle, měli bychom být vděční. Mohlo by to přetížit elektrické vedení nějakým elektromagnetickým impulzem podobným, jako když by vybuchla jaderná bomba v atmosféře, což by způsobilo výpadek elektřiny na celé planetě. Je toto ten jev, který Nostradamus a Hopiové popisují? A nebo předpovídají něco mnohem strašnějšího? Jaký by mohl být ten nejhorší scénář? Můžeme se podívat na to, co se stalo na konci Doby ledové. Poslední supervlna vyhubila 95% velkých zvířat v Severní Americe. A slyšeli jste příběhy o tom, že velká část lidstva byla vyhubena a jen pár lidí tehdy přežilo. To byla pravděpodobně jedna z nejvýznamnějších událostí, která se stala v historii lidstva. Pokud jsou „Modrá hvězda“ a možná galaktická supervlna dvěmi z velkých kosmických událostí, které se, podle některých, můžou shodovat s obdobím Galaktického středu v roce 2012, tak překvapivá předpověď jednoho z největších světových vědců možná vrhne nové světlo na to, co nás čeká. Sir Isaac Newton, známý jako zakladatel fyziky, také hluboce věřil v proroctví a alchymii, skutečnost, která nás přepkvapivým způsobem spojuje s Nostradamem. Nostradamus vykazoval velké úsilí při snaze zachytit iluzorní pravdu lidského života a osudu. Obracel se do historie, kde se radil s nejvýznamnějími vědomostmi sahajících od starověkých civilizací až k významným biblickým prorokům ve své snaze zmapovat budoucnost lidstva. Tato kresba ze Ztracené knihy Nostradamovy je vrcholem z těchto sedmi výjevů. Na této kresbě jsou nyní jen dvě ženy. Takže jeden z Osudů zmizel. Je tu také další zajímavá věc, kolo času už nemá své paprsky, což znamená, že to kolo brzy upadne. A třetí znepokojivou věcí na tomto výjevu je, že Kniha života je prázdná, že v ní není nic napsáno. Kniha života je symbolem z Bible, jedním z mnoha náboženských výjevů, který Nostradamus zahrnul do svého díla. Bible je kniha, která ovlivňuje a rozděluje lidstvo po tisíce let. Někteří věří, že obsahuje zašifrovanou zprávu o naší budoucnosti. Pátrání po biblickém kódu bylo započato v 17. století anglickým fyzikem Isaacem Newtonem, který věřil, že dokáže dešifrovat toto varování a odhalí tak okamžik apokalypsy. Do podobné výzvy se v 20.století pustil jeden izraelský matematik. Biblický kód byla statistická analýza specifické části Bible, která byla provedena izraelským matematikem, který se jmenoval Eliyahu Rips. A on v Bibli nalezl zakódované mimořádně velké množství velmi se shodujících informací, které předpovídaly jména významných rabínů či jmen dalších náboženských osobností, které teprve přijdou. V roce 1994 objevili tři izraelští matematikové číselné schéma který americký spisovatel Michael Drosnin používá k určení toho, čemuž on věří, že je přímým biblickým odkazem na poslední datum Mayského kalendáře. Tím přidal mnoho zájimavostí do otázek týkajících se roku 2012. Co udělal bylo, že si rozložil všechna písmena z určité části bible, tak jak byla napsána, a potom se snažil přiradit význam slovům vzniklých spojením písmen ležících vedle sebe. Fakt, že se číslo „2012“ a výraz „zničená Země“ křížily, byl velký šok. Mnozí věří, že jak Bible, tak židovská Tóra obě obsahují varování před možným armagedonem. V křesťanské tradici je odkaz, v Knize zjevení, na ohnivou horu, která zasáhne Zemi. My to nyní můžeme chápat jako dopad meteoru nebo komety, dopad něčeho, co může způsobit vyhynutí. Ale mnozí současní odborníci na Tóru se ptají, co způsobilo Potopu Noemovu. A oni tvrdí, že to způsobila nějaká astronomická událost. Že nějaké těleso z vesmíru, oběhlo kolem Slunce narušilo gravitační pole Země a vyhnalo vodu ze dna moří. Doslovně řečeno posunulo a změnilo oběžnou dráhu Země. Je možné, že se taková událost stane znovu? Někteří se domnívají, že se to opravdu stane. A že se to stane brzy. Další vzájemná souvislost byla nalezena mezi těmito vylíčeními konce světa a dobou trvání Židovského kalendáře, který má skončit ve svém roce 7000. Záleží ale přesně na tom, jak se na Židovský kalendář koukáte a jak ho počítáte, kterou z verzí Židovského kalendář používáte, nicméně pokaždé jsme v 7. tisíciletí. Právě se blížíme k roku 7000. Je výskyt Galaktického středu, kdy je Slunce v přesném zákrytu se středem naší galaxie, nějak spojený s posledními dny Mayského a Židovského kalendáře? Skutečnost, že se Írán stal v poslední době velkou hrozbou Západu, bylo už zaznamenáno v proroctvích před 1500 lety. Určitě vidím, že všechno to současné pozdvižení má svůj význam v hrozící obrovské krizi, které bude čelit celé lidstvo. A jak staré moudro říká: Před úsvitem je největší tma. Nostradamus si také povšiml hrozby související s Biblí. Předpověděl problémy na Blízkém Východě v mnoha svých proroctvích. a jak to vypadá, konkrétně předpověděl válku v Iráku. ČTYŘVERŠÍ 8:70 Vstoupí podlý, odporný, neblaze proslulý a tyranizující do Mezopotámie. Všichni spojenci vzešlí z ženy cizoložné, v zemi strašlivé a temné. Tohle je osmá centurie čtyrverší 70. Armády křižáků, v dobách křižáckých výprav, nikdy nevstoupily do Iráku, tedy na území tehdejší Mezopotámie. Badatelé věří, že Nostradamus se díval na válku v Iráku, jako na náboženskou bitvu. Další čtyřverší je s tím spojeno jako součást rozsáhlejšího proroctví. CTYŘVERŠÍ 3:61: Rozlehlé vojsko a sekta kříže se shromáždí v Mezopotámii: Zpoza blízké řeky oddaní mužové, takový zákon budou mít pro nepřítele. Vojáci kříže – křižáci. Prezident Bush nazval válku proti terorismu jako velké křižácké tažení. Ale klíčem k pochopení tohoto proroctví je, jak si vysvětlíte poslední řádek. On říká, že v Iráku Amerika prohraje. Myslím, že nejdůležitější věc, kterou Nostradamus říká o naší době je: „Buďte na pozoru“. Války, náboženský fundamentalismus… Žádný z Nostradamových čtyřverší neříká: „A všichni žili štastně až do smrti a uctívali toho samého Boha.“ Tohle on neříká. Nostradamus předpověděl množství problémů naší doby. Nedávné pustošivé propady na finančních trzích jsou další z krizí sužující právě nyní celý svět. Podle některých byla i tato krize předpovězena v Nostradamových čtyřverších. CTYŘVERŠÍ 3:6 Uzavřeným chrámem pronikne blesk a zraní obyvatele uvnitř jejich pevnosti. Koně, krávy, lidé, vlna udeří do stěn. Hladomorem, suchem, nejslabší bude postižen. Pokud budeme za uzavřený chrám považovat burzu cenných papírů a další finanční instituce na Wall street, tak ty vlastně byly zasaženy bleskem. Ony byly prakticky zničeny. Takže to dává smysl – ta hrůza a ten zmatek způsobený ekonomickou pohromou posledních měsíců. Nostradamus říká, že davy lidí vezmou banky útokem, aby se pokusily získat své peníze, ale banky budou zavřené. Peníze budou bezcenné a budou vyhazovány a páleny jako papír. Bankovní systémy v podstatě přestanou existovat. Je něco tak bolestivého jako jsou finanční krize a války jen, jak někteří říkají, blízkou předehrou toho, co nás čeká v roce 2012? Objevilo se mnoho nových nemocí v posledních 20 letech a my je neumíme léčit. Vyčerpání životně důležitých zdrojů a divoká soutěž o, podle některých lidí, poslední zbývající zdroje, povede k regionálním válkám, u kterých se experti obávají, že by mohly přerůst ve válku globální. A pokud dobře víme, tak se toto ještě nikdy v historii lidstva nestalo a vše musí být vyřešeno během následujících osmi, deseti let. To činí naší dobu velice, velice jedinečnou. Ztracená kniha obsahuje ještě jeden poslední dílek informace, který je možná tím rozhodujícím faktorem pro odhalení, zda rok 2012 bude rokem konce násilí, nebo rokem násilného konce. Posílají starověké civilizace zprávy nesmírného významu? Je na obzoru zkázonosná událost? Povědomí lidí o své vlastní smrtelnosti je podstatou jejich vykládání minulosti a očekávání jejich budoucnosti. Starověké civilizace měly myšlenku, že každá kultura trvá jen po určitou dobu, dokonce ani Římská říše nemohla trvat věčně, ale že poté přijde vždy něco nového. Může to být období nepokojů… Teprve nedávno jsme přišli s myšlenkou, že po nás už nikdy nic nepřijde, že možná budeme schopni zničit veškerý život na naší planetě. A nemůže být náhoda, že se tato myšlenka stala obecně přijímanou ve stejný okamžik, jako myšlenka Galaktického středu a konce světa a podobně. Všechny tyto tradice poukazují na naší dobu, některé obecně, některé konkrétně a všechny nám říkají, že tohle je doba, kterou plánovali a očekávali, které se obávali a na kterou se připravovali po velice dlouhou dobu. Podle některých, poslední výjev ze Ztracené knihy, vysílá jednoduchou, ale nepochybnou zprávu: Že neuposlechnutí jejich varování by mohlo mít zničující následky. Ta zpráva říká, že je možné, že budeme pokračovat ve stejném životu, který vedeme a Kniha života bude existovat dál a bude dál psána, nebo je tu také šance, že možná dál žít nebudeme, že možná budeme čelit nějakému druhu vyhubení. ČTYŘVERŠÍ 2:91 Při východu slunce se objeví obrovský oheň. Hluk a záře se valí směrem k severu. Na zemi je slyšet smrt a pláč. Smrt na ně čeká díky zbraním, plamenům a hladomoru. Nostradamus se nás snaží vystrašit proto, abychom sebe nezničili. Nostradamus se nás snaží vystrašit, abychom zastavili nárůst hladiny oceánů, abychom zabránili tomu, že naše děti budou umírat hlady. Abychom se pokusili zabránit tomu, že by se počasí zcela vymklo kontrole. V historii byly epochy a civilizace, které se nedokázaly přizpůsobit změnám a byly totálně vyhlazeny, dokonce i vzpomínky na ně byly vymazány. Ale on říká, že se tohle děje také nyní že pokud se některé změny neudělají teď, že bychom se mohli stát další Atlantidou. Jak se blíží rok 2012, zdá se, že se světové problémy násobí. Když jen čtete noviny nebo posloucháte CNN, neustále vidíte zprávy o rychle narůstajících změnách v hlavních fundamentálních oblastech, které jsou pro lidstvo životně důležité. Prudké klimatické změny, finanční krize, reorganizace energetického systému, vymírání živočišných druhů a problémy s vodou. Harvardský biolog, E.L. Wilson, mluví o jedinečnosti naší doby. Říká, že jsme se dostali do jakéhosi „úzkého hrdla“ času. Do „úzkého hrdla“, kdy naše nerostné suroviny a naše schopnosti řešit problémy budou vystaveny extrémní zkoušce. A jak problémy narůstají, zdá se, že čas zrychluje. Jak už bylo řečeno, má v sobě 20. století více událostí, než devatenáct století před tím dohromady. A je dost pravděpodobné, že 21.století v sobě bude mít 19. i 20. století dohromady. V 21. století uvidíme tisíckrát rychlejší technologické změny než jsme viděli ve 20.století. Nikdo živý si patrně nic takového nedokáže ani představit. Ve 20.století jsme začali s koňmi, pokračovali automobily a letadly a pak jsme se dostali na Měsíc a pak jsme vymysleli Internet a když tohle vynásobíte tisícem, tak si nedokážete ani představit, jaké to bude v příštím století. Pokud je historie jakýmsi ukazatelem toho, co budeme prožívat, pak bude tento přechod velmi krátký a stane se velmi brzy. 21. prosinec 2012 vyznačuje to datum, ale my už dávno jsme v této časové zóně. My, jako civilizace i jako planeta, jsme nyní nuceni řešit největší výzvu v zaznamenané historii lidstva. Jestli moderní lidstvo bude pokračovat současnou cestou, tak někteří věří, že by k Nostradamovým nejtemnějším proroctvím mohlo dojít v období Galaktického středu. Možná tu ale ještě existuje naděje. Přestože poslední kresba ze Ztracené knihy znázorňuje prázdnou Knihu života zřejmě znamenající vyhynutí, někteří v tom vidí záblesk naděje. Tohle nakreslil někdo, kdo věděl dobře, co dělá. proto tam drží tu zvednutou knihu a tím nám říká: „Je to vaše volba. Vy se musíte rozhodnout, co budete chtít dělat.“ Jedná se o dílo soucitného génia, protože se nám snaží předat zprávu, aby nás zachránil, aby zachránil naší civilizaci a aby zachránil naše životy. Je toto ten důvod, proč tolik civilizací šifrovali své zprávy pro budoucí generace? Mohl by Galaktický střed vyvolat následky, které by lidstvo mohlo řídit? Je možné, že ta kataklysmická událost která byla předpovězena, nebude nakonec tak tragická. Mohla by být spíš jakýmsi budíčkem. Pokud bychom si měli něco vzít z Nostradama, tak by to byl smysl pro naději. Nezáleží na tom, jak hrozné se dějou věci, jak hrozné jsou války, jak strašný je hladomor, jak strašná je jaderná katastrofa, lidstvo stejně přežije. Myslím, že ta otázka, kterou si teď skutečně potřebujeme odpovědět zní, zda máme odvahu zkombinovat starověké vědomosti dohromady s nejmodernější vědou. Kam nás duchovně zaměřená věda povede po 21. prosinci 2012? Někteří tvrdí, že konec Mayského kalendáře je sám o sobě zprávou nesoucí naději, že 21. prosinec 2012 neoznačuje úplný konec, ale spíše jen konec jedné epochy a začátek epochy nové. Starověká moudrost, moderní znalosti, spojme je dohromady a možná vyvázneme. Ve všech svých temných proroctvích Nostradamus sám popisoval blížící se dny tak, že mohou mít mnoho různých závěrů. Tento významný prorok nehovoří o neměnné budoucnosti, ale o budoucnosti, kde si lidstvo píše svoje vlastní osudy. Uvědomme si, že se jedná o proroka, který i svému králi nabídl dvě budoucí cesty. Jednu, na které ho popisuje jako velkého sjednotitele a významného francouzského krále a druhou, kde zemře při souboji. Nemohli se mu vyplnit oba osudy. Dostal na výběr. Vy všichni jste dostali na výběr. Buď budete dláždit cestu novému lidstvu nebo budete čekat, až to někdo jiný opraví, a potom všichni směřujete do záhuby. Kultury přicházejí a odcházejí, civilizace vzkvétají a zanikají. Nakonec i mocný prorok Nostradamus byl smrtelným člověkem. Ale jeho nesmrtelné poselství žije dál a pobízí nás, abychom společně zvítězili, nebo zahyneme. Přeměna bude velice složitá. Města a provincie budou však mít z této změny užitek. Jejich srdce se pozvednou, moudrost se nastolí, prohnaní budou vyloučeni. Moře i země budou vzkříšeni a lidská harmonie se probudí. Opravdu si nemyslím, že to ráno 21.prosince 2012 nastane nějaká velká změna. UFO nepřistane, kometa to ráno nedopadne na Zemi, ale bude to okamžik, o kterém si, až si pak na něj někdy vzpomeneme, všichni řekneme: „Ach ano, tehdy to všechno skončilo, to byl ten rok, kdy padnul nový Řím a Spojené státy se sami přeměnili…“ A doufejme, že se vydáme na cestu k lepší budoucnosti.

Nostradamus: 2012