Kymatica

Kymatica - USA, 2009, 84 min - anglické znění s českými titulky

Dokument Kymatica volně navazuje na předchozí snímek téhož autora Esoteric Agenda. Soustřeďuje se na člověka a univerzální vědomí (lidstva či planety). Upozorňuje, že kolektivní, psychická porucha lidstva vytváří šílenou iluzi, která je primární příčinou veškeré naší bolesti a utrpení, kteréžto si způsobujeme výhradně sami. Zachází daleko hlouběji do metafyzických aspektů a skrytých souvislostí prastaré mytologie a historie s moderními způsoby fungování společnosti a politického výsledku. Vysvětluje šamanizmus, duality a reality za DNA a moderních falešných přesvědčení. Kymatica je další vynikající film, který se pokouší poukázat na zásadní nepochopení, kterému lidstvo dnes čelí a má za následek nerovnováhu mezi planetou, přírodou a všemi životními formami.

Evoluce je termín definující len jeden organizmus, a tím je JÁ, JÁ je vesmír, JÁ je alfa a omega, Bůh a Nekonečno, a to je to jediné, co se vyvíjí, protože všichni součástí JÁ. Nic neprochází evolučním procesem samotné, bez přímého přínosu pro celek. Takže když si začnete myslet, že je tu vládnoucí elita, tato ovládající ruka za oponou, vedoucí planetu ke zničení, když si myslíte, že konec je blízko, že přijde Apokalypsa, Armagedon, a pokud si myslíte, že my jako druh jsme odsouzeni k zániku… Nejsou to ONI ale VY, kdo to zapříčinil. A to z velmi dobrého důvodu… Vyvíjíte se. Přestaňte obviňovat každého a všechno jiné. Přestaňte panikařit ohledně globální tyranie a přírodní katastrofy a DÁVAJTE POZOR. Protože svět Vám něco říká, říká Vám přesně, co je s Vámi v nepořádku a jak to napravit.

„Nehledejte okolo, obraťte se zpět do sebe, ve vnitřním člověku přebývá pravda.“ – sv.Augustín

„Každé významné náboženství odkazuje ve svém učení na vnitřní vedení… duch Krista, Atman, vnitřní Bůh.“ – Christine M.Comstock

STVOŘENÍ

Věří se, že se Země zformovala před 4,6 miliardami roků. V průběhu prvních 150 miliónů let, začala chladnout a uvolňovat plyny z litosféry, což vytvořilo nejranější formu Zemské atmosféry. Před vytvořením této atmosféry, ultrafialové sluneční záření činilo Zemi neobyvatelnou, ale jak Země dále chladla, voda kondenzovala v atmosféře a uvolněný kyslík vytvořil prostředí pro vznik organických sloučenin. Tak vznikly jednobuněčné organismy a později rostlinný život. V průběhu času evoluční řetězec pokračoval. A potom jsme přišli jako druh, který nevypadá, že sem zapadá jako ostatní druhy Těhotenství homo-sapiens trvá 9 měsíců napodobuje 3,8 miliardy let evoluce veškerého života na Zemi. lidské embryo opakuje vývoj všech druhů. Když se vajíčko a spermie spojí, vznikne jednobuněčný organismus. Během hodin se tato jediná buňka začne množit mnohem rychlej než u jiných druhů. O 4 týdny později se zárodku vyvinou žábry, napodobující podvodní život. O několik dalších týdnů se mu vyvinou plíce a ocas podobný plazům. Od této chvíle můžeme rozpoznat savce, a později formu primáta. Zbavuje se embryonální srsti. Až se nakonec ukáží charakteristické rysy lidského dítěte. Lidské tělo je komunita přibližně 50 biliónů buněk. Vše co tělo dělá, dělá buňka také. Buňky mají respirační a vyprazdňovací systémy, jedí, cítí, myslí a komunikují s jinými buňkami. Bilióny buněk tvoří organismus nazývaný lidské tělo, a miliardy lidských těl tvoří organismus, který nazýváme Země. Země se podobá lidské anatomii, více než si můžeme myslet. Země má svůj vlastní elektromagnetický generátor stejně jako lidské tělo. Výzkumy potvrdili, že proud teče všemi nervovými buňkami, které se nacházejí v našem těle. Tyto dráhy se nazývají energetickými poledníky, a používají se v akupunktuře nejméně 2000 let. V hlubší historii byly zmiňované tzv. „dračí cesty“ nebo „ležící čáry“ na kterých bylo vztyčeno mnoho megalitických staveb nebo kamenných pomníků, označujících energetické poledníky Země. Tyto energetické poledníky jsou generované rezonančními frekvencemi Země nazývaných Schumannovy rezonanční vlny. Každé planetární těleso má vlastní rezonanční frekvence určené obvodem a průměrem, stejně jako rychlostí oběhu a rychlostí rotace. Rezonanční frekvence Země začínají na 7,83 Hz a končí na 7.harmonické na 43,2 Hz, což má vzájemný vztah se sedmi čakrami. Skutečně největším objevem je vědomí Země. Viditelným znakem tohoto vědomí je energetické pole řídící formování organismů. Morfogeneze je vědecký termín, vysvětlující toto formování tkání, orgánů a celých organismů. Vědomí je tvořivá síla celého vesmíru. Bylo nazývané mnohými jménami – Bůh, Jehova, Krišna, Příroda, Pole a Božství. Celý vesmír je ve skutečnosti živý organizmus s vlastním vědomím, uvědomující si sebe sama. Důvodem, proč se to zdá tak těžké pochopit je to, že naše chápaní je běžně limitováno naším jazykem. Když slyšíme termín „vědomý organizmus“, svádí nás to k personifikaci této definice tím, že mu dáváme lidské vlastnosti (antropomorfizace – zpodobnění člověku) Chybně se díváme na organismus, jaký skutečně je v první řadě. Definice organizmu: každá žijící věc schopná reakce na podněty, reprodukující se, rostoucí a vyvíjející se, a udržování rovnovážného stavu jako ustáleného celku. Náš vesmír dělá všechny tyto věci. Vědomí našeho vesmíru je zodpovědné za formu a účel, které každá věc přijímá. Rezonanční frekvence Země jsou výsledkem její formy. Tyto frekvence jsou zodpovědné za biologické rytmy, jako jsou menstruační a denní periodické cykly, stejně jako vzorce chování a emoční vzorce. Frekvence potom procházejí faunou a flórou, které jsou biologické nástroje reagující na vlnové vzorce. Vlnové vzorce rezonují v kraniální dutině naší hlavy, a soustředí se uprostřed našeho mozku, v místě, kde se nachází epifýza. V mnohé kultury věří, že epifýza je duševním třetím okem zodpovědným za intuici. Descartes ji nazýval „semeno duše“, kde se potkává mysl a tělo. Každá jednotlivá buňka v našem těle, přijímá elektromagnetický impuls z našeho centrální nervového systému. Přijímá ten stejný impuls, který přijímá každý biologický nástroj na Zemi. O vysvětlení našeho vesmíru jako vědomého se pokoušelo náboženství, věda a filosofie. Odklon od biologické podstaty jakéhokoliv organismu způsobuje onemocnění… Odloučení od přírody, vyhnání z ráje, zmatení jazyků, to jsou všechno symptomy, ne biblického Boha nebo Božství, ale skutečného JÁ. Najvětší a jediná hrozba pro nás je ztráta JÁ, smrt našeho božstva. Jak procházíme oceánem informací historie, zatím sotva s kapkou moudrosti, musíme pochopit, jak jsme ztratili naše JÁ.

MÝTY

Ve svatých textech a starověkých písmech zanechaných našimi předky najdeme neuvěřitelné podobnosti mezi příběhy o stvoření, světové potopy, války mezi bohy, smrtí mesiáše pro hříchy lidstva, proroctvími o konci času a podobnými postavami. Tyto vzájemné podobnosti se nacházejí v mýtech různých kultur, které pravděpodobně neměli žádný kontakt mezi sebou kvůli zeměpisné a časové vzdálenosti. Společný pramen, který spojuje všechny tyto mytologie, má své kořeny ve hvězdách. Nejobjevnějším je popis boje bohů na nebi a následující potopa světa. V Bibli, Lucifer soupeřil s Bohem, byl poražen a svržen dolů na Zemi. V mýtu stvoření Enuma Elish, najdeme podobný příběh o Tiamatovi, kterého porazil Marduk, a svrhl ho do pekla Apsu. „A chaos, Tiamat, matka jich obou.“ „Vody (Apsu a Tiamat) byly promíchány.“ – Enuma Elish Čož znamená, že chaotické vody Tiamat byly nějak smíchané se sladkou vodou Apsu. Apsu byl Sumersko-Akkádsky bůh z Pekla pod Zemí. Tiamat, také známý jako Lucifer, byl znám jako had nebo drak a bol poražen Mardukem. Marduk byl otec Nibo, nebo Merkura, a Merkur je stejná mytologická postava jako Zoroastriánský (původní náboženství na území Azerbajdžánu) Mithra, egyptský bůh Anubis, a Kristus (pomazaný). Poslední známou verzí Merkura je archanděl Michael v Bibli, který porazil Lucifera a svrhl ho do propasti Země, nebo Pekla. Tento příběh je uveden v astrologické interpretaci v Bibli a v mnohých dalších starověkých svatých písmech. Toto vede k historické události, která je zaznamenaná mnohými badateli se zaměřením na světové katastrofy a historickou potopu. William Comyns Beaumont říká: „Potopa zvěčňuje střet padlé planety, později označované jako Satan – – ve skutečnosti srážku tělesa komety s naší Zemí.“ Přemýšlejte nad tím, co to prozrazuje. Tvrdí, že planeta, později zvaná jako „Satan“ spadla na Zem, přičemž způsobila Potopu, které záznamy můžeme vidět v Bibli a jiných mýtech. Lucifer nebo Tiamat byla planeta známa starověkým kulturám jako „zářivá“, drak chaotických mořských vod. Světlo ze slunce osvětlovalo vody této planety, což mu dávalo záři silnější než vlastní sluneční světlo. Kde slyšíme o Luciferovi soupeři Boha. Bůh je v tomto případě ztělesněním slunce, které udržuje a dává život Zemi. Planeta Tiamat, neboli Lucifer byla zničená kosmickou katastrofou, která vrhla vodnatou planetu do propasti Země. V knize Enocha (prastarý otec Noema), se píše: „A viděl jsem hvězdu padat z nebe. …a když spadla na Zem, viděl jsem jak Zem byla pohlcená v obrovské propasti.“ Mýtus indiánů Ute říká: „Slunce se rozbilo na tisíc částí, ty popadaly na Zem a způsobily velké vzplanutí. Potom Ta-Wats utekl před ničením, které způsobil, a jak utíkal hořící Zem spálila jeho chodidla, nohy, tělo, ruky a paže… až nakonec, opuchnuté od tepla, oči boha pukli, a slzy stříkaly v potopě, která se rozšířila po Zemi a uhasila oheň.“ Tento mýtus je podobný překladu Enuma Elish od Stephanie Dalley v její knize „Mýtus z Mezopotámie“, který vysvětluje, že „oči Tiamata se staly zdrojem řek Eufrat a Tigris.“ Jak sa píše v knize Zjevení: „A byla válka na nebi. Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi, a drak a jeho andělé boj opětovali. Obrovský drak byl svržen dolů, ten starověký had nazývaný had nebo ďábel nebo Satan, který vede celý svět na scestí. Byl svržen na Zem.“ Římská mytológie Oved popisuje příběh Phaetona, což je další pojmenování vodnaté planety Lucifera, Tiamata. Příběh popisuje Phaetona jako syna Slunce, který se toužil stát Sluncem na jeden den. Phaeton se pokusil o tento vrtoch a nakonec Jovi, známý též jako Marduk zničil Phaetona tím, že ho poslal k Zemi, aby zanikl ve srážce v plamenech, a způsobil hroznou potopu jakou předtím nikdo neviděl. Opakující téma, které si můžeme všimnout je, že planeta se slanou vodou „Obrovský drak“, „Lucifer“, „Tiamat“, „Phaeton“ byla poražena a spadla na Zem a teď spočívá v propasti známé jako Peklo, což nám naznačuje příběh Lucifera bouřícího se proti Bohu, poraženého a vykázaného, aby vládl v podsvětí. Jak však víme, tento náznak je jen skořápkou příběhu. Vnitřní význam, duch mýtu ukazuje na hlubší porozumění podstaty každé planety. Ne jen hmotné planety, ale jejího vědomého jádra. Víme, že rozměry a rychlost planet jim dávají jejich charakteristické frekvence, které řídí biologické vzory a chování. Tyto planety odrážejí archetypální psychologii člověka (archetyp – C. G. Jung) V dávných časech, pravděpodobně nejdůležitější oblastí výzkumu bylo studium nebe. Nebeská tělesa a jejich pohyb oblohou byly známé symbolikou vnitřních schopností v lidském vědomí, Ve všech organismech naše zastaralá věda pouze vysvětlila fyzický svět vnímaný našimi 5 smysly. Pouze v tajných náboženstvích, mystice a oblastech kvantové fyziky se snažíme najít něco, co vysvětlí jak myšlenky a emoce zapadají do tohoto smysly poznatelného světa. Chápeme, že lidstvo je společenství buněk uvnitř organismu Země. Zem je tedy vyšší organizmus, který tvaruje naši formu a funkci. Tento vyšší organizmus, a všechny ostatní planetární tělesa jsou řízené vědomím, stejně jako každý člověk. Proto Newtonovské tvrzení, že vesmírná tělesa nejsou nic jiného než neživé formy plující ve vesmíru, je stejné jako tvrzení, že my lidé nejsme nic víc, než shluk částic v pohybu. Víme však, že to není pravda, protože to cítíme, myslíme, a kromě toho vidíme výsledky našeho vědomí vytvářející to co nazýváme „život“. Platón napsal: „…tento svět je skutečně žijící tvor obdařený duší a inteligencí…“ jednotlivé viditelné žijící bytosti obsahujíce všechny další živé bytosti, které jsou ve své přirozenosti vzájemně propojené. Kromě toho, vesmír je samostatný živý tvor, který se skládá ze všech živých tvorů obsažených v něm.“ V článku ze Sufi Journal, autor píše: „Svět je živá duchovní bytost. To pochopili už starověcí filozofové a alchymisté, kteří odkazovali na duchovní podstatu světa jako na „anima mundi“(lat.), „duši světa“. Ve svatých písmech čteme, že andělé vedli vnitřní duši v činech lidí, a nebo, že Bohové mají vliv na lidstvo. Nejstarší duševní a vědecké učení věřila, že hierarchie Bohů: skrze anděly, archanděly, archy, až po cherubíny a serafíny, jsou hierarchií uvnitř lidské psychiky. V tomto smyslu musíme pochopit, že když všechny starověké mýty a svaté písma hovoří o duševním vlivu vyšší bytosti, mají na mysli vlastně přirozené síly, které jsou naší součástí, ne vlivy z externího zdroje. Tady můžeme vidět důležitost astrologie jako starověké formy vědy, která se znovu objevila v 19. a 20.století pod názvem psychologie. Friedrich Nietzsche dokonce uvedl: „Pokud stále vnímáte hvězdy jako něco nad Vámi, bude Vám stále chybět část poznání.“ Toto je astro-psychologie a mapuje vnitřní schopnosti psychiky. V předkřesťanských dobách existovaly školy dnes známe jako „tajemné školy“ nebo „tajemné náboženství“. (William Cooper – Mystery School of Babylon) Zprávy zakódované ve svatých textech a starověké archeologii pocházejí od adeptů duševních věd. Záměrem bylo učit zasvěcence hlubšímu významu těchto mýtů. To, co bylo dříve označované jako Lucifer, Satan nebo Ďábel, bylo ztělesněním ega, které soupeřilo s Bohem, ztělesněním JÁ. Skutečné JÁ je epicentrem bytí celého jednotlivce. Je celkovým souhrnem všeho, čím jsme. Falešné ego na druhé straně, je myšlenka a představa, kterou si vytváříme o nás samých v průběhu našich životů, která běžně vylučuje všechny vlastnosti, které nechceme přijmout o nás samých. Tak nebo tak, lidstvo bylo obdařeno svobodou výběru, jestli se bude řídit skutečným JÁ, nebo se oddá pokušení marnosti a materialismu falešného ega. Naše svoboda volby je nejpozoruhodnějším znakem, který odlišuje člověka od zvířete. Volba následování našich představ a myšlenek, nebo našich přirozených impulzů. Volba udržení přírody nebo jejího zničení. Tato svoboda volby má vliv na víru celého organismu, kterému říkáme lidstvo. Rakovina začíná skupinou buněk ve uvnitř společenství, které přestávají komunikovat se signálem vědomí organismu. Tyto buňky začnou nekontrolovatelně růst a šířit se do ostatních částí organismu. Toto vážné onemocnění je očividné v dnešním světě. Rakovina naší Země působí dominance našeho falešného ega a naším odloučením od přírody. Kolektivně u každého člověka, ješitnost vede k soutěžení a odloučení. Soutěžení vede ke strachu a k chamtivosti. Chamtivost vede k podvodu a nemorálnosti. A nemorálnost je živná půda pro chorobu, vedoucí válku proti naší Zemi. Každý akt nenávisti a ničení v našem světě, začíná sebe nenávistí, a sebe poškozováním. A to všechno začíná selháním komunikace.

SYMBOLY

V přírodě vše co vnímáme našimi 5 smysly, je výsledkem 2 základních principů. Vše, co existuje, je vytvářená ze vztahu vibrací-vlnění a hmoty. Vibrace je mužská tvořivá síla oponovaná hmotou, která je ženskou vnímavou silou. Tímto začíná princip duality. Tuto dualitu vidíme ve starověkých mýtech a filozofiích. Některé tyto filosofie a svaté písma byly znásilněny a zperverzovány oproti původnímu významu, (křesťanství jezuiti přepisování bible) budí dojem, že jedna polarita byla dobrá, zatímco ta druhá byla zlá. Praví mudrci, učenci a šamani učili, že obě jsou nutné, a jedna by bez druhé nemohla existovat. Tyto dva důležité principy se spojují při formování všech věcí ve vesmíru. Toto je Kymatica. Dokonce jazyk, symboly, loga, komunikace všech věcí v přírodě závisí na těchto principech. Pete Petterson v jeho práci „Kymatika – Věda budoucnosti“ uvádí, že nám příroda ukazuje příklady Kymatiky ve všem. Tyto jevy jsou považované za jednu z primárních sil, které vedou evoluci dopředu. Dan Winter zopakoval experiment, aby dokázal , že starověké jazyky hebrejština a sanskrt v mluvené formě vytvářejí vibrační frekvence, které které přesouvají hmotu do svatých geometrických vzorů. Při dalším zkoumání hebrejských, sanskrtských, aramejských, arabských a jiných dávných nářečí vyplynulo, že mají původní kořeny v Galštině, a dokonce možná ještě starší původ. Ve „Vedě mantry“ od Swami Murugesu, tvrdí, že když člověk zazpívá určité slovo v sanskrtu při filmování hořící svíčky, intenzita a barva plamene se změní vzhledem k frekvenci, kterou slovo vysílá. Tímto stejným způsobem bylo možné zvýšit nebo snížit krevní tlak, a jeho vlastními slovy: „Jisté zvuky mohou ovlivnit náš krevní oběh a nervovou soustavu…“ Jakákoliv změna způsobená vibracemi se šíří do mysli člověka a také do okolního prostředí způsobující teplo nebo chlad. Toto vše může být zjištěné studiem a ověřené v praxi. Tato znovu objevená věda o zvuku ukazuje, že zvuk je něco víc, než jen obyčejné vibrační signály. Ne jen, že zvuk interaguje se životem, ale udržuje a rozvíjí ho. Působí jako kanál vědomí mezi lidmi, společnostmi a celými civilizacemi. Avšak duševní choroba, kterou živíme kvůli nadvládě našeho falešného ega se odráží ve společenství. Náš duševní rozkol vypnul naši správnou komunikaci s vnitřním JÁ, což je přesně způsob jakým fungují rakovinné buňky v těle. V společnosti jsme vytvořili jazykovou překážku mezi lidstvem a zbytkem přírody, fungující jako globální rakovina. Jak známe z historie, používání starověkých jazyků bylo drasticky vykořeněné. Alfanumerický překlad z hebrejštiny do angličtiny ukazuje na kompletní převrácení dvou jazyků, dávajíce kymatickému účinku nepřirozené výsledky. Doktor Lenon Orwell uvedl ve své práci o DNA: „…jedna třetina senzoricko-motorické mozkové kůry je věnovaná jazyku, ústní dutině, rtům a řeči. Jinými slovy, orálně vysílané frekvence, mluvené nebo zpívané, mají mocnou kontrolu nad životem, rozvibrovávají geny, které mají vliv na celkový prospěch a dokonce vývoj druhů.“ Degradace jazyka v tomto případě ukazuje narušení biologie. Pokud něco tak základního jako jazyk může být degradováno a znehodnoceno na takovou úroveň, nikdy jste se neptali, co ještě nám může chybět ? Uvažujte o aspektu vašeho života, který diktuje hranice vaší svobody. Vláda a vymáhaní práva, pojištění a farmaceutické společnosti, daně, stavební povolení, řidičské průkazy a více jde o stovky, ne li o tisíce omezení, předpisů a ohraničení naší svobody. A kromě právě vyjmenovaných, kdo jste zkoumali, abyste zjistili, které se na Vás vztahují a které ne? Podívejme se na zákony, kterým se v současné době podřizujeme.

ZÁKON

Běžný falešný názor kolující mezi lidmi je, že každé pravidlo nebo nařízení, kterým se řídí spadá do jedné kategorie „zákon“. Ale existuje mnoho jiných forem zákona, které lidé dodržují, přitom nechápou, že se na ně jednoduše nevztahují. Dalším falešným názorem, je že nám ústava národa dává naše práva. Ústava není nic než soupis práv, které už máme. Rodíme se s neodcizitelnými právy, které nám daroval náš stvořitel. Nejsou nám dávané a nemohou nám být odebrané. Nanejvýš si člověk může vybrat, jestli ho bude uplatňovat nebo ne. Pobřežní námořní právo (Maritime Admiralty Law) je známé jako zákon vody. Je nahrazené občanským právem, a platí je pro ty, kteří se jím ochotně řídí. Definice Námořního práva: část soukromého mezinárodního práva řešící vztahy mezi jednotlivci, kteří řídí plavidla na oceánech. Pojďme se podívat na to jak a proč forma zákona, která řídí společnosti, obchody a plavidla, předpisuje pravidla pro lidské bytosti. Toto vše se děje prostřednictvím magie slov. Jednoduché překroucení jazyka umožnilo přesvědčit lidi po celém světe, že tyto alternativní zákony se na ně vztahují. Jediným a převládajícím přesvědčením v moderním světě, je že licence, povolení registrace a jiné formy dokumentace jsou od nich požadované aby mohli řídit motorová vozidla používat veřejné komunikace, stavět budovy a podniky, a ručit ve svobodném podnikání, atd. Bohužel tyto přesvědčení nejsou založené na žádném výzkumu a jsou nesprávné. Tato struktura přesvědčení je zvěčněná pobřežním námořním právem. Tento zákon byl původně vytvořen pro kontrolu lodí cízích národů, dovážejících produkty a zdroje. Ty se zabývají finančními a obchodními záležitostmi, ne civilními. Když je produkt vyložen z lodě v cizí zemi, onen národ ručí za jeho původ a dokládá to certifikátem. Tento certifikát udává datum výroby produktu pod dohledem uznávaného národa. Uvažujte, proč je pravděpodobně požadovaný certifikát o datu výroby v první řade. Barranův „Slovník bankovních výrazů“ definuje certifikát jako dokument potvrzující vlastnické právo. Takže si všimněme, že každý člověk s rodným listem (certifikátem) je definovaný jako „někým vlastněný“ Vlastněný kým? Lidé jsou používáni jako záruka pro ostatní národy protože USA jsou na mizině. Spojené státy vyhlásily bankrot 9. března 1933, od této chvíle si USA začaly půjčovat od soukromé korporace nazvané „The Federal Reserve“ (Fond Federálních Rezerv – Centrální banka USA – pozor SOUKROMÁ !). Bez peněz na splacení půjček začaly USA používat své občany jako záruku. Všechny rodné a svatební listy (certifikáty) jsou doslova skladovými stvrzenkami. Jen si povšimněte podobnosti skladových a rodných listů. Oba dokumentují datum vydání, sériové číslo, registrační číslo nebo číslo stvrzenky, popis produktu, a informátora oprávněného, aby uvědomil příslušnou vládní agentůru. Se všemi těmito informacemi, které jsou běžně dostupné, si většina lidí neuvědomuje, že spadají pod Pobřežní námořní právo. Toto je možné prostřednictvím manipulace jazyka. Toto Námořní právo mění význam slova „osoba“ ze žijícího člověka na korporaci. Řidičské průkazy, registrace vozidel, doklady o pojištění aut, stavební povolení, zbrojní průkazy, pracovní povolení, daňové dokumenty, rodné a úmrtní listy, a mnoho jiných druhů dokumentace, o který se věřilo, že jsou absolutně nutné se vztahují jenom na osoby nebo korporace. Po podepsání takového právního dokumentu se nepřímo vzdáváte svých práv daných ústavou, a snižujete své postavení na úroveň korporace s úplně stejným jménem jaké máte vy. Jediný způsob jak odlišíte své skutečné jméno od jména společnosti je, že si všimnete, že korporace má své jméno psané celé velkými písmeny. Toto je známé jako Capitis Diminutio Maxima. Můžete si všimnout, že na vašem řidičském průkazu, rodném listě, kartě sociálního pojištění, průkazuj pojištěnce, atd. je Vaše jméno vždy velkými písmeny, což představuje korporaci s Vaším jménem, ne Vás. Korporace je považována za právnickou osobu, zatím co vy lidský tvor, jste považování za fyzickou osobu. Tento podvod sahá dokonce hlouběji, když dojde na soudy, kterých se zůčastníte Když se dostavíte k soudu, všimnete si že tam jsou sedatla svědků za dřevěným ohrazením nebo zábranou. Obžalovaný musí projít skrz vchod na druhou stranu zábrany, kde sedí žalobce a soudce. Tento akt symbolizuje naloďovaní. V současnosti může bát obchod řízený Pobřežním námořním právem. Soudce ve funkci obchodníka je zodpovědný za vyrovnání dluhů mezi dvěma stranami. To je důvod, proč se při každém soudním případě jedná o nějakou finanční částku. Soudce jednoduše urovnává bankovní a obchodní spory. Když je vyrovnání zplacené, případ je uzavřený. Pro vyloučení soudního případu z námořního práva, kde nejsou Vaše práva zajištěné, musíte se vyhnout souhlasu s tím, že představujete právnickou osobu. To se dělá prohlášením, že jste fyzická osoba. Nemáte křestní jméno a příjmení, protože ty vyjadřují název korporace. V soudním sporu můžete uvést, že soud bere právně na vědomí, prohlášení o vašem postavení na základě přísahy soudce. Každý soudce musí složit přísahu, aby mohl vykonávat právo v praxi. Ještě to musíte vysvětlit soudu a porotě, že soudce vystupuje jako soudce, a ne jako bankéř. Pamatujte, že jste lidský tvor žijící na Zemi. Neřídíte se ničím, kromě vašeho vlastního vědomí. Zákony jsou tvořené v rámci společnosti. Společnost, která vytvořila v současnosti vnucované zákony, je nazývána právní společností. Nejkrásnější částí celého tohoto podvodu je skutečnost, že my nejsme součástí právní společnosti, takže její zákony se na nás nevtahují. Soudcové, právníci a strážcové zákona jsou součástí společnosti. V této společnosti vytvořili vlastní jazyk, který je lživě podobný angličtině. Vytvořili věci jako vyhlášky a předpisy, které vypadají jako zákony, ale ve skutečnosti platí jen pro ty kteří jsou součástí jejich společnosti. V podstatě to znamená, že všechny dopravní přestupky, požadavky minimální věkové hranice, a vše s vyjímkou poškození jiných osob nebo jejich majetku, se reálně nevztahuje na fyzickou osobu. Zákony se vztahují jen na ty, kteří jsou součástí právní společnosti. Tato hra je jen iluze. Stačí je otevřít oči a podívat se na svobodu, se kterou jste se narodili, a která je omezena pouze hranicemi vaší představivosti. Toto je jen několik příkladů, jak se ujisti, že vaše práva jsou chráněna. Nejdůležitějším prvkem obrany proti tomuto podvodu je uvědomění si perverze jazyka a absolutní uvědomění si toho, jak tvoříte svoje názory a představy. „V náboženství a politice jsou lidské názory a přesvědčení téměř v každém případě získané z druhé ruky a bez ověření, od autorit, které si je sami neověřovali, ale vzali je z druhé ruky od lidí, kteří je také neověřovali, a názory kterých nestojí za zlámaný groš.“ -Mark Twain Ve všech formách perverze jazyka se nachází zrcadlový obraz v mikrokosmu psychiky. „A problém, kterým dnes lidstvo trpí je, že ještě skutečně nepoznáme sebe sama. Máme práci od deváté do páté, máme dům, děti, účty, televizi, koníčky a úlohy, které každodenně řešíme, až nakonec začneme věřit, že toto je to čím jsme, víte? Ale kdo jsme mimo pracovní zařazení, mimo role „matky“ nebo „otce“, „věřícího“ nebo „ateisty“, „republikána“ nebo „demokrata“, „černého“ nebo „bílého“, „muže“ nebo „ženy“, kdo jsme? Kým jsme hluboko uvnitř ? Nevíme to, protože vždy když slyšíme odpověď, kterou nechceme přijmout o nás samých, popřeme ji, přehlídneme ji a promítneme ji na někoho jiného, a soudíme ho podle ní. Toto je potlačení, a vidíme, co nám potlačení může udělat na individuální úrovni, ale co udělá na kolektivní úrovni, na úrovni lidstva ? Co se stane, když všichni na světě odmítnou vidět, čím skutečně jsou ve svém nitru ?“

PSYCHIKA

Carl Jung zjistil, že existuje kolektivní nevědomí spojené se všemi lidmi. Což znamená, že celé lidstvo sdílí společnou mysl. Toto je evidentní na celém světe díky společným mytologiím a symbolům, studiem morfujících polí, a vědy o kynesiologii. Tato pospolitost je globálním příkladem nevědomé mysli lidského těla, kterého miliardy buněk sdílí jednotný signál. Parazit, nazývaný našim „falešným egem“ potřebuje nepřetržitý tok živin, aby přežil. Jídlo a jiné formy živin jsou jeho energií. Lidské vědomí je elektromagnetické pole energie. Když je tato potenciální energie zužitkovaná, uvolňuje se pohybová (kinetická) energie, která se používá na zachování falešného ega. Tento scénář se vyskytuje od nejmenších parazitických organismů, až po kolektivní organismus zvaný „lidstvo“. Parazit uvolní chemikálie, které způsobují, že hostitel touži po živinách, které parazit potřebuje pro svoje přežití. Pokud si toho hostitel není vědomý, bude dál živit parazita a sám bude hladovět. Podobně, Wilhelm Reich řekl, že celé společnosti trpí psychózou způsobenou vyhladověním našich organických biologických impulsů. Uvádí, že potlačení sexuálních pudů posiluje církev, která se hluboko zakořenila ve zneužívaných masách díky strachu ze sexu a viny. To budí úctu vůči autoritám a připoutává děti k jejich rodičům. Toto vede k podřízenosti vůči autoritě státu v dospělosti a kapitalistickému vykořisťování. Ochromuje to racionálně kritické sily utlačovaných mas, protože se tím spotřebovává většina biologické energie. A v konečném důsledku to ochromuje absolutní rozvoj tvořivých sil, a znemožňuje dosažení cílů všech snah o lidskou svobodu. Tímto způsobem se běžný ekonomický systém, ve kterém jednotlivci mohou lehce ovládat celé masy lidí, zakořeňuje do psychických struktur, čím utlačujeme sebe sama. To, na co nám Reich poukazuje v tomto výroku je, že potlačení přirozené funkce, ať už psychologické, duševní nebo emociální, bude mít za následek abnormální reakci – duševní onemocnění. Tato nemoc nebo onemocnění se odráží v masách prostřednictvím kolektivního nevědomí a chová se jako epidemie.. Lidstvo je sužované neschopností být svobodné. Znamená to, že lidem chybí schopnost, aby řídili sami sebe na duševní úrovni, co se projevuje v makrokosmu jako vláda a organizované náboženské síly. Takhle je uvolněný náš trůn, národní individuální trůn, pro kohokoliv a cokoliv. …pro vstup neslavných vládců Země, patriarchů civilizace… …politická, sociální, ekonomická a duchovní diktatura, psychická tyranie… Tato jednoduchá nemoc v naší psychice, tento nedostatek zodpovědnosti a opomenutí základní lidské svobody, vytvořilo cestu pro každého tyrana, který kdy vládl lidem na této planetě. „Lidstvo je uvězněné v koloběhu obav, apatie a nenávisti. Tyto lidské pudy řídí hierarchické politické byrokracie, které nejčastěji omezují základní lidské právo na dosažení štěstí. Společnost, které základem jsou obavy apatie a nenávist, nastavuje systém, který podstatně naruší štěstí jednotlivce. Tím se potlačuje individuální vývoj a udržuje cyklický vzor chování nadřazenosti a podřazenosti a třídní společnosti založené na falešných ideálech.“ – Mark Zimmerman Ale tito despotičtí tyrani, kteří jsou démonizovaní masami se ničím neliší od nás. Ve skutečnosti jsou jedním z nás. V knize Kahlila Gibrana „Prorok“ autor poeticky prohlašuje: „Říkám, že tak jako svatý a spravedlivý nemůže přerůst to nejvyšší co je v každém z vás, tak hříšný a slabý nemůže klesnout níže, než to nejnižší, co je též ve vás.“ Každý z nás je schopný dopustit se nejhroznějšího hříchu, nebo prokázat nejkrásnější soucit našim bližním. Toto je přesná definice choroby v nitru psychiky a duše člověka. „Protože my nebojujeme proti někomu z masa a kostí, ale proti představitelům, proti mocnostem, proti vládcům temnoty tohoto světa, proti duchovní zkaženosti na vysokých místech.“ – Efezanom 6:12 Představte si jakékoliv mocenské zřízení, které věříte, že je nad vámi… Královské rodiny, vlády, spojené národy, finanční organizace, korporační monopoly mediální obři. To jsou všechno stránky vašeho falešného ega. Oni všichni jsou fyzickým příznakem naší vlastní choroby. Potřebují naši vědomou účast, naši vědomou energii, aby přežili. Protože bez naší spolupráce, bez dodávání jim výživy budou hladoví. Jejich pravá podstata závisí na naší touze být ovládáni. A typickým příznakem choroby lidstva v současnosti je naše neustálé popírání této choroby.

POTLAČOVÁNÍ

Trvale potlačujeme ty vlastnosti, které o sobě nechceme akceptovat. To je důvod, proč je tak těžké vidět falešné ego a jejich mnohočetné projevy toho čím opravdu jsou. „Národ může přežít blázny a dokonce i ctižádostivé. Ale nemůže přežít zradu zevnitř.“ – Marcus Tullius Cicero Toto je pravá podstata falešného ega. Vystupuje jako zástupný problém, aby nás odvrátil od svobody, kterou skutečně máme. Pro přežití tohoto duševního parazita je nevyhnutelné, aby nás zásoboval chemikáliemi, které způsobí, že na něm zůstaneme závislí. V tomto případě živinami je energie našeho vědomí, a na oplátku za živení parazita, chemikálie strachu nutí lidstvo, aby toužilo po ochraně a obraně. Procesy v těle potřebné k přežití mohou být rozdělené na dvě základní funkce potřebné k přežití jakéhokoliv organismu: Musíte být schopni růst, udržovat se, starat se o svoji biologii, ale také musíte být schopni chránit sami sebe. Takže, když právě rostete, ale nemůžete se bránit, stáváte se potravou pro jiné. Přežití znamená rovnováhu mezi růstem a ochranou. Studiem historie lidské civilizace a lidského vývoje zjišťujeme, že naší přirozeností je být ve stadiu růstu. A že naše ochrana je určená pouze na to, aby nám pomohla dostat se pryč v okamžiku ohrožení. Nemůžete být ve stavu růstu a obrany současně. Takže důležité je … když se potřebujeme bránit, stresové hormony omezí průchod krví v brišních orgánech, které jsou určené pro růst těla. Problémem je, že pokud vezmete krev vnitřním orgánům a přesunete ji do rukou, není v orgánech žádná krev, což znamená žádný růst. Ale jste připraveni bojovat. A když boj skončí, krev se vrací zpět do vnitřností a znovu rostete. Ale ve světě, v kterém žijeme dnes, je to strach 24 hodin / 7 dní v týdnu. Takže se nám trvale vylučuje do těla stresový hormon. Vylučuje se pořád, připravuje nás na boj nebo útěk v každé chvíli… jme připravení … protože jsme ve střehu Otázkou je, Co to znamená pro rozdělení vaší energie ? Odpověď zní – utrácíme většinu energie na ochranu. Nemůžete přežít, pokud jste pořád režimu obrany. A pokud parazit může ovládat podstatu strachu, může mezi námi vytvořit strach, před kterým nás jen on může ochránit. Fyzická manifestace tohoto příchází od Zbigniewa Brzezinského, bývalého ministra zahraničních věcí, který podporoval Obamu. Ve své knihe „Velká šachovnice“: „Jak se Amerika stává stále více multikulturní společností, je stále těžší vytvořit konsenzus mezi na otázky zahraniční politky, bez situace skutečně masivní obecně vnímané přímé vnější hrozby.“ Dokonce Reichsführer Nacistické strany, Hermann Göring dokonale shrnul tuhle hru nabídky a poptávky, když řekl: „Lidí můžete vždy dovést k uctívání vůdců. Je to jednoduché. Vše co musíte udělat je říct jim, že byli napadeni, a odsoudit pacifisty za nedostatek vlastenectví a vystavení země nebezpečí. Funguje to stejně v jakékoliv zemi.“ To také funguje v každé individuální psychice. Pamatujte, že falešné ego má jen jedinou touhu- stát se větším a silnějším než skutečné JÁ. Tato choroba způsobuje, že věříme, že jsme odloučeni od přírody To je proč vidíme, takový vzestup závislosti na technologiích. To je důvod proč tak málo dbáme na Zemi a na životní prostředí. A proto existuje fanatismus, rasismus a sexismus, a každá další forma diskriminace vede ke zločinu, násilí, válkám a eventuálně ke globální destrukci organismu. Tento nekonečný stav strachu, zmatku a oddělení, ve kterém náš svět žije, je příznakem falešného ega vytvářejícího falešnou hrozbu. „Pokud lidé založí svoji identitu na identifikaci s autoritou, svoboda jim způsobuje úzkost. Takže potom musí zamaskovat oběť sami v sobě, použitím násilí vůči ostatním.“ -Arno Gruen

VZORY – SHODY – SYMBOLY

Mnozí prezidenti USA jsou navzájem pokrevně příbuzní. Bushova rodina má příbuzenské pokrevní vazby s velkým počtem předcházejících prezidentů George Washington, Millard Fillmore, Franklin Pierce, Abraham Lincoln, Odysseus Grant, Rutherford Hayes, James Garfield, Grover Cleveland, Theodore Roosevelt, William Taft, Kelvin Coolidge, Herbert Hoover Franklin Roosevelt, Richard Nixon a Gerald Ford. Michael Tsarion ukazuje ve své práci, že Bush je blízký příbuzný s každým evropským panovníkem, a je také pokrevně příbuzný s každým členem britské královské rodiny. Rodokmen Bushů může být doložen až do 15. století. Je přímým potomkem Henryho III. a Marie Tudorosvké, sestry Henryho VIII. Také je potomkem anglického krále Karla II. A také víme, že George W.Bush je přímým potomkem Godfroia de Bouillon. ( Bohumíra z Bujónu 🙂 Godfroi byl prvním králem Jeruzaléma po tom co ho znovu získal od Saracénů, což byl název pro vyznavače Islámu ve středověku. Je zajímavé, že okupace USA na středním východě byla obnovený stejnou rodinou: Georgem Bushem starším v roce 1991, a znovu Georgem Bushem mladším v roce 2003. Dále bylo zjištěno, že George Bush mladší je bratrancem obou opozičních kandidátů z jeho dvou funkčních období – Al Gora a Johna Kerryho. Demokratický prezident Barack Obama má také pokrvní vazby s George W.Bushem, stejně jako Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman, James Madison, a britský premiér Sir Winston Churchill. Na opačně straně v prezidentských volbách 2008, John McCain je potomkem Roberta de Bruce, skotského krále Williama I., a také Godfroi de Bouillon. „A pravděpodobně jedním z nejzajímavějším aspektem těchto pokrevních vztahů je skutečnost, že celá britská královská rodina jsou potomky muslimského proroka Mohameda, skrze arabských králů ze Sibyl. Tato pokrevní příbuznost procházela králi Portugalska, Kastilie, až po krále Eduarda IV. Toto je příběh velmi odlišný od toho, který každodenně chrlí média o dědičné nadřazenosti určité rodové linie… Je úplně odkrytá v díky hlavnímu svědectví o šlechtickém rodokmenu „Burkeova šlechta“. A to nám ukazuje, že existuje pravdivý příběh, a kromě něho existuje uměle vyrobená iluze, zástěrka, předkládaná veřejnosti.“ Tyto pokrevní vazby pokračují dále a jsou dále zdokumentované literaturou jako „Burke’s Peerage“ („Burkeova šlechta“) a jinými srovnatelnými knihami. Pointou toho všeho je, že nenacházíme jen ty stejné lidi, ale i stejný záměr u lidí, kteří stáli na vysokých postech monarchie, dynastie, šlechty a demokracie, v minulosti i v současnosti. A oni všichni jsou spojeni fyzicky i symbolicky. Tato pokrevní příbuznost nese symbol naší nemoci. „K vytvoření přesnějšího obrazu o sobe samém… je potřeba získat úplné vědomí o těch aspektech sebe sama, o kterých jste nevěděli, že existují. A tyto aspekty je možné lehce spatřit, protože se ukáží jako Vaše symptomy…“ -Ken Wilber

SYMPTÓMY

Symptomy našeho psychicko-duševního onemocnění jsou války, teroristické útoky, umělé nebo člověkem vytvořené katastrofy a vůdčí osobnosti. Pokud budou lidé i nadále přehlížet své vnitřní hybné síly a vnitřní podstatu, nikdy nebudou schopni zjistit, proč se tyto události dějí, a proč se tyto figurky dostávají na tak mocné pozice. Důvodem, proč jsme po tisíce let nebyli schopni tyto vládce porazit, je, že jsme tisíce let bojovali proti symptomům choroby ne proti jejímu kořenu – příčině. Za každou zkorumpovanou vládou, která padne v revoluci rukami utlačovaných lidí, dvě další povstanou na jejím místě. Protože skutečná příčina ve zkorumpovaní vlády neexistuje v individuálním vedení té vlády. Existuje uvnitř psychiky každého jednotlivce. Protože hostitel nevědomý si svého smrtícího parazita udělá cokoliv, aby si nemusel uvědomit svou vlastní neschopnost být svobodný. „Lidé udělají cokoliv, bez ohledu na to jak absurdní to je, jen aby se nemuseli podívat své duši do tváře.“ – Karl Jung Jsme tak zbavení svého duševního zdraví v tomto světě, že těch pár lidí, kteří se přestanou povyšovat nad ostatní, a začnou čelit svým vlastním démonům, považujeme za neurotiky. Článek napsaný v 50 letech minulého století říká: Studie ukazují, že jedinci, kteří byli izolování od jejich důvěrného, rodinného, sociálního a kulturního prostředí, se stali neurotiky. To ukazuje, že tito jedinci neměli žádný objekt se kterým by identifikovali temné emoce, začali vidět tyto věci uvnitř sebe. věci, které odmítali vidět předtím, nechápali, proč se objevily a jak je zvládnout. Čelit sám sobě, svému skutečnému vnitřnímu JÁ je prakticky v našem dnešním světě neznámé. To je, proč je jedno, kolik civilizací povstalo a padlo, je to naše kolektivní vědomí, které vytváří náš řídící aparát, a ne jednotliví lidé. „Jen šílenec dělá stejnou věc stále dokola, a očekává stále jiné výsledky.“ – Albert Einstein A po nesčetných pokusech byste čekali, že si lidé uvědomí, že fyzická odveta nemusí být řešením. A tady jsme … po tisíci letech, s technologií, která umí klonovat DNA, s prostředky překonávající hranicí zvuku a zkoumající hlubiny vesmíru, a s vědomostmi, s kterými můžeme přemoci téměř každou nemoc, si ještě stále nevšímáme důležitosti myšlenek a vědomí. To je pravá definice duševní choroby. A každý z nás je zodpovědný za tuto psychickou epidemii. Protože zabíjíme posla zprávy a nevěnujeme pozornost zprávě. JÁ …v průběhu 90-tých let minulého století, 3 laureáti Nobelovy ceny za medicínu, pokročili ve výzkumu, který odhalil, že primární funkce DNA nespočívá v syntéze proteinů, jak se obecně věřilo v minulém století, ale v příjmu a přenosu elektromagnetické energie. „Méně než 3% funkce DNA se podílejí na vytváření proteinů; Více než 90% funguje v oblasti přenosu bioakustických a bioelektrických signálů.“ -Dr.Leonard Horowitz Takže proč je důležité vědět, že DNA funguje v oblasti bioelektrické signalizace ? Institut HEARTHMATH zjistil, že srdce a mozek udržují trvalý obousměrný dialog, přičemž každý z nich má vliv na funkci toho druhého. I když to není obecně známé, srdce posílá mozku o mnoho více informací, než mozek posílá srdci. A signály, které srdce posílá mozku, mohou ovlivňovat vnímání, zpracování emocí a vyšší kognitivní funkce. Srdce také generuje nejsilnější rytmické elektromagnetické pole v těle, které může být dokonce měřené v mozkových vlnách lidí okolo nás. Jsme doslova elektromagnetickým obrazem naší nejvyšší kognitivní funkce. Chování elektromagnetismu je evidentní po celém světě jako dualita. Všechny věci obsahují záporný i kladný náboj. To znamená, že také organizmy jsou postaveny na tomto základě. Přirozený rovnovážný stav každého organismu (homeostáze) je výsledkem rovnováhy obou polarit. Dále, výzkum emocionální energetiky ukazuje, že energetické pole srdce je nositelem emocionálních informací a prostředníkem bio-elektromagnetické komunikace uvnitř i mimo tělo. Výzkum dále ukázal, že pole se zřetelně mění při prožívání různých emocí, což je registrované mozky lidí v našem okolí, a zřejmě je schopné ovlivnit i buňky, vodu a DNA zkoumanou „in vitro“ (ve zkumavce).

STRACH

chemikálie dodávaná kolektivním parazitem, vytváří zřetelný bioelektrický signál vysílaný hostitelem. Tento signál je rozptýlený do organismů uvnitř naší komunity, a prorůstá skrz celý organismus, dokud není vyvážený proti působící silou. Doktor Fritz Allan Poe zjistil, že buňky v našem těle komunikují prostřednictvím bio-fotonů, což jsou malé částice světla, které jsou složkami elektromagnetického pole. Tento komunikační systém ve uvnitř našeho těla také existuje mezi lidmi, a je znám pod názvem „morfická rezonance“. Věděli to už šamani, mudrci a starověcí učenci. Tyto učení měli stálé místo v prehistorických kulturách. Ne náhodou byla umělecká vyjádření a rituální obřady základním kamenem každé starověké civilizace. Umění bylo individuální metodou cvičení obsahu temných stránek psychiky a jejich představení vědomé mysli. Bylo doslovně považované za duševní terapii. Rituál bol založen na astrologických datech. Jak jsme zjistili, studium hvězd a planet odráží naši vlastní astro-psychologii. Šamani vykonávali rituály v astrologicky významných datech, které korelovaly s denním rytmem nebo psychickým cyklem. Tyto rituály udržovaly zúčastněné na pozoru před jejich vnitřním JÁ, a předcházeli represi psychologického obsahu. Pokud lidé čelili svým vnitřním démonům, a přijímali je jako své vlastní, nepromítali je kolektivně do fyzického světa. „Pokud vydáte to, co je ve Vás uvnitř, to co vyvrhnete vás zahrání. Pokud nevyvrhnete to, co je ve vašem nitru, to co nevyvrhnete, vás zničí.“ -svitky Mrtvého moře (Dead See scrolls) Plod naší psychologické nemoci začal rychle růst po sérii katastrof, které přivedly společnost do tělesného stavu „boj nebo útěk“. To snížilo imunitu populace uvedením do stavu nesmírného stresu. Naše tělo se stává více náchylným k onemocnění při stresu Tímto způsobem lidstvo onemocnělo, když celé pevniny byly pohlcené vodami potopy. To vykořenilo mnoho kmenů, náčelníků a civilizací z jejich původních domovů, a jejich rituální praktiky, které byly používané pro psychické zdraví, byly odsunuty stranou, kvůli přežití katastrofy a hledání nových domovů. Šamani se rozešli do mnohých nových oblastí světa, tato informace byla zamlčena. Jsme přesvědčení o tom, že rozvinuté civilizace jako starý Egypt a Májové ze Střední Ameriky, nepřišli se žádnými předcházejícími vědomostmi nebo důkazech o intelektuálních artefaktech, které je dovedli až na vrchol. Domníváme se, že jejich neuvěřitelné znalosti matematiky, astrologie, zemědělství, ekonomiky, státu a architektury přišli odnikud… To v současnosti vede mnoho badatelů k závěru, že původ těchto civilizací byl zatajen. Není překvapující, že síla, která řídila zatajeni tohoto poznání pochází právě z pokrevní linie politických a náboženských vůdců uvedených v přecházející části Toto jsou některé z smutných příkladů pálení knih a potlačení důležitých textů v naší historii. Avšak i po tomto potlačení, jsou zde pořád pozůstatky rozptýlení dávných civilizací v téměř každé zemi. Existují ohromné důkazy o starověkých kulturách, které navštívily severní Ameriku dávno před běžným názorem o Evropské kolonizaci. Barry Fell ve své knize „Amerika BC“ uvádí: Téměř z každé části USA, Kanady a Latinské Ameriky jsou hlášeny objevy starověkých nápisů… psané v různých Evropských a Středozemních jazycích, v abecedách, které jsou staré 2500 let. William Comynus Beaumont napsal: …civilizace Toltéků a Májů nikdy nevznikla na americké pevnině, ale objevila se tam plně rozkvetlá se specifickým uměním a systémem hieroglyfického písma, které má podobné rysy jako Egyptské hieroglyfy. Ukazuje se že existují tisíce prehistorických míst v Nové Anglii a několika severních státech, kde se vyskytují nápisy, řezby a mohyly vytvořené druidskými námořní 100 let př. n.l. Aby zabránily šíření této informace nebylo pro vládnoucí pokrevní linie důležitě jen spálit dokumentující texty obsahující pravdivé historické informace, ale také vymazat populace, které byly potomky těchto starověkých šamanů. Nevíce devastující genocidou, která se kdy stala a stále probíhá je vyhlazování šamanských kmenů. Ztratili jsme naše tradiční kořeny, a nevíme o rituálech. Tance draka, tance duchů domorodých amerických indiánů… O čem si myslíte, že to vše bylo? Všichni šamani světa… když prováděli svoje rituály, harmonicky, prostřednictvím tance, posilovali imunitní systém Země, ale byli všichni vyvražděni. Proto v 17 století, přesně v období o kterém mluvím, existoval „vyhlazovací program“ – když narazíte na domorodce, vyhlaďte je. Kolumbus byl vyslán na svou expedici společně s agenty Koruny, kteří měli narušit životy domorodců a zmocnit se nerostného bohatství. Navštívil každý ostrov v Karibiku, přičemž bral zlato a tolik otroků z domorodého kmene Tano, kolik bylo možné. Podle Leaha Trabicha bylo zavražděno 5 milionů domorodců v průběhu tří let. Během 15 let byla populace kmene Arawku, čítající 250 000 členů, zcela vyhlazena. Populace Spojených států před kontaktem s Evropou přesahovala 12 milionů. 0 4 století později byla zredukována o 95% na 237,000. Mezi lety 1494 – 1508, více než 3 milióny lidí zahynulo v důsledku války, otroctví a těžby v dolech. Kdo z budoucích generací tomu uvěří? Já, sám očitý svědek, tomu mohu těžko uvěřit… Mé oči viděli toto jednání tak cizí lidské přirozenosti, a celý se třesu když toto píši. Dalším z agentů pokrevní linie falešného ega byl Hernando Cortes který zdecimoval kmen Aztéku a uloupil jejich nerostné bohatství. Opět se jednalo o prostřednictví Cortézova bratrance z druhého kolena, Francisco Pizarra který si podrobil říši Inků v Peru. Podobné krutosti jsou k vidění napříč Afrikou, Nový Zéland, Novou Guineu, Východní Timor a jsou dodnes k vidění v Kanadě Jednalo se o úmyslný pokus pohřbít každý dochovaný zbytek starověkého světa a naší opravdové historie. Bylo by nicméně naivní kategoricky vinit každého člověka. který má spojitost s politikou nebo náboženstvím. Pro lidi je přirozené se dožadovat duchovního porozumění když je tolik uměle vytvořených chybějících vazeb a převracení v dnešních duchovních textech. A díky této pustině duchovního vědění poctiví a morální lidé, snažící se porozumět a najít své vlastní místo na tomto světě se stávají hlavním cílem pro ty kteří chtějí využít této zranitelnosti. Získat dostatek moci k formování našich životů. Podívejme se například na hnutí New Age které je dalším příkladem pasti, do které se lidé mohou nakonec chytit. Toto hnutí hledá něco natolik špatného, že nakonec bere cokoliv, co je nám nebo jim dáno. Nicméně toto není založeno na opravdovém porozumění Jde stále o druh náboženského pohledu na věc. Lidé ve své podstatě hledají něco nového, hledají nové druhy duchovna a jak vylepšit sama sebe nebo něco změnit nicméně toto bylo zneužito. Co se doopravdy děje je, že jste veden do dalšího typu skupinového smýšlení, neboli náboženství nového věku, a lidé tak nejsou stále schopni se opravdu odpoutat a jít po vlastní cestě…. což je si myslím velmi důležité. „Každý z nás je jistým způsobem schizofrenická osobnost, tragicky nepřátelské vůči nám samým.“ -Martin Luther King jr.

V předkřesťanském období existovaly kulty neuvěřitelné síly. Nejvýznamnější z nich byly kulty – hvězd, Slunce, Marsu, Měsíce a posvátných hub. Je zřejmé, že uctívači Měsíčního boha byli v měsíčním kultu. Uctívání slunečních bohů přivedlo lidi do slunečních kultů. Kult Saturnu, který se skládal z Féničanů a Kananejců, uctíval EL nebo ELY. Biblický exodus Hebrejců z Egypta ukazuje na to, že jak vstoupili do Kanaánu a spojili se s měsíčním kultem bohyně ISIS, Slunečným kultem je RA a kultem Saturnu EL. Z čeho vzešel ISIS-RA-EL, neboli Izrael. „Kult a mytologie starých Izraelitů, uctívání Jehovy, patriarchální legendy, pobyt v Egypte, a tak dál, mají svoje kořeny v náboženství posvátné hub, vyvinuté na základě filosofie plodnosti starověkého Blízkého východu.“ -John Marco Allegro Židovská mitra, muslimské turbany a vojenské barety jsou odvozené od symbolu kultu posvátné houby. Avšak jedním z prvních a nejvýznamnějších byl kult hvězd. I když mnoho těchto starověkých kultů bylo vytvořeno pro účely šamanismu a světské správy, některé byly převzaté za jiným účelem. V jakékoliv instituci moci se menší kulty formovali uvnitř hlavních kultů, aby uctívali individuální božstva. Dvěma takovými kulty jsou kult Mitry a kult Dionýsa. Ještě dnes je možné vidět čapku Mitry nebo Frygiána (část území dnešního Turecka) na amerických mincích z 19 století, v znacích armád mnoha zemí, na vlajce Paraguaye, v znaku senátu Spojených států, a dokonce v spojení se svátkem kultu Slunce, který dnes nazýváme vánoce. Kult Dionýsa slavil mnoho svátků, například „Velký Dionýsos“ oslavovaný v Aténách na jarní rovnodennost. Přední událostí tohoto svátku byla soutěž Thaimela, ve které básnící, hudebníci a baviči předváděli svoje umění pod holým nebem. Hudebníci nemuseli platit daně, a členové uměleckého cechu se nemuseli zúčastňovat vojenských záležitostí. Kult Dionýsa existuje dodnes… jako zábavní průmysl. „Křesťanský kostel je encyklopedií prehistorických kultů.“ -Friedrich Nietzsche „Starý zákon obsahuje celý tento příběh. Elitní dynastie těchto kultů v současnosti vládnou ve světě prostřednictvím svých potomků, a jsou extrémně mocné“ -Jordan Maxwell Tyto kulty stále existují v mnohých důležitých mocenských pozicích v celém civilizovaném světě. Avšak nejdůležitější funkcí těchto skupin je vytvářet souhlas a spoluúčast lidí. Vědomá mysl je tvořivá mysl, má také vaši osobní identitu. Provádí skutečné myšlení. A potom existuje i podvědomá mysl, ve které není žádná entita, podvědomá mysl se podobá přehrávači, zaznamenává chování, a potom po stlačení knoflíku přehrává, je to automatické. Je to velmi užitečné, protože se nemusíme znovu učit, jakmile to znáte, můžete udělat podvědomý vzor. Problém je v tom, že základní vzorce víry a chování, které jsou naprogramované v naší podvědomé mysli, jsme převzali od našich učitelů, primárně od rodičů, rodiny, komunity. Takže většina lidí ani nechápe jak snadno jsme ovlivnitelní naším prostředím. Každá osoba, se kterou se potkáme, každá situace, které musíme čelit, každé slovíčko řečené v televizi. Nezdá se to tak vlivné, naší vědomé mysli, ale vaše podvědomí je specificky navržené, tak aby nás každý signál z okolí ovlivnil bez toho, abychom si to uvědomovali. Takže otázka zní – žijeme vědomé nebo nevědomé životy? Věda nám dokázala, že náš život je len z 5% řízený naší vědomou myslí a 95% času je řízený povědomím, s programy od jiných lidí, které tam byly instalované. Problém je v tom, že když tyto programy probíhají, my si je neuvědomujeme, nevidíme je. A skeptici jen budou sedět a říkat: „Vědomí ? Archetypy ? Astrologie ?“ „Ne, ne, ne, my tvoříme věci našima rukama, ne naší myslí.“ „Archetypy nejsou fyzické, nemohou mne ovlivnit.“ Ale když se zamyslíme nad faktem, že si uvědomujeme jen ten malý zlomek našeho chování… Neuvědomujeme si, že celé země, celé civilizace, které si myslí, že jsou svobodné a nezávislé, ale podvědomě se příliš bojí být svobodné a nezávislé, budou prosit, aby jim někdo vládl a pokud toho oni nejsou schopni, kdo myslíte vědomě nebo nevědomě převezme onu zodpovědnost ? Obvykle to končí u postavy silného mužského zvířecího archetypu. Když cítíme nebezpečí, nehledáme svoji matku aby se o nás postarala, ale chceme svého otce, aby nás chránil. A přesně podle očekávání, s věkem strachu, s tímto věkem katastrof, věkem tohoto parazita, vidíme mužskou dominanci. Jedním z hlavních důvodů, proč se zbavujeme naší zodpovědnosti a naší vědomé energie, jsou peníze. Určitě nechceme připustit, že naše závislost na penězích je závadná, protože tím bychom přiznali, že je chyba v nás, a že jsme zodpovědní za naše životy… takže obviňujeme peníze. Toto je základním kamenem celé iluze, která je okolo nás vystavěná falešným egem. Říká se, že peníze jsou původcem všeho zla. To však není je pravda, protože peníze jsou jen symbolem. Symboly představují jen víru duše pozorovatele. To znamená, že symbol bankovky vyvolává a odhaluje zlé úmysly a podstatný defekt našeho falešného ega. Peníze existují jen proto, že je přijímáme jako cenné. A pro další dokreslení naší neschopnosti být svobodnými, svěřili jsme kontrolu nad našimi na domněle cennými papírky zvanými peníze soukromé společnosti a ne federální vládě. Neexistuje žádný zákon, který nám přikazuje používat federální bankovky jako měnu. My to však děláme, protože se bojíme alternativy…

NEZÁVISLOST

„Nikdo není více beznadějněji zotročený než ti, kdo falešně věří, že jsou svobodní.“ -Goethe Ale tu v skutečnosti nejde o peníze, ale o energii, protože peníze jsou jen materiální věc, která dovoluje miliardám lidí, aby se dožadovali jediné věci a soustředili svoji energii na tu stejnou věc. Nejde o plazmovou televizi, dům, životní styl, práci, nebo o něco významné, o postavení, za kterým se ženeme, protože víme, že jsme prázdní. Tito lidé cítí smutek, osamělost, prázdnotu, stejně jako kdokoliv jiný, a chtějí tu prázdnotu vyplnit materialismem, protože si myslí, že se potom budou cítit lépe. Nebo chtějí ztlumit pocit prázdnoty vlastněním materiálních statků, takže všechno směřuje k nutkání vidět svou závislost v externím zdroji, v něčem nad čím nemáme absolutně žádnou kontrolu. Vzájemný konkurenční boj, který v současnosti můžeme vidět, vzájemné ničení, války, boj o materiální přežití, devastace planety a její trhání na kusy, abychom v rukou mohli držet nějakou její část a říct si, že jsme vyhráli hru. Každá jedna z těchto činností je destruktivní nejen pro planetu, ale pro lidskou civilizaci. Protože lidská civilizace se bude rozvíjet jen na základě spolupráce a zemře kvůli konkurenčnímu boji. A vyjdete z těchto pravd dospějete k … zániku, který leží před námi. Vidíte, že všichni máme svoje démony, všichni máme vnitřní démony v našich životech, ale očekáváme, že uvidíme divoké monstra nebo temné zjevení, protože si představujeme něco co jsme viděli v kině… Ale našimi démony jsou skuteční lidé v našich každodenních životech, lidé se kterými se bavíme, kterým závidíme, jedinci, kterým fyzicky nebo emocionálně určitým způsobem ubližujeme. A to ne proto, že jim závidíme nebo nenávidíme schopnosti těchto jednotlivců, ale proto, že nenávidíme fakt, že nám připomínají nás samé. Odrážejí schopnosti nás samotných. kterých bychom chtěli mít víc. nebo bychom si přáli je vůbec nemít. Takže co uděláme ? – Zmírníme tu bolest ne smířením se ani bojem s našimi démony, ale ubližováním lidem, kteří nám připomínají naše démony. Ubližováním lidem, kteří nám připomínají to, co nemáme na sobě rádi. A když jsme frustrovaní neschopností kontrolovat svoje emoce, protože protože v skutečnosti nevím, co ovlivňuje naše emoce, vylijeme si zlost na jiných, vylijeme si zlost na něčem úplně jiném, co se nám zdá nebo působí jako katalyzátor naší nenávisti. A tak děláme stejnou věc zvířatům – zvířata jsou ideální, protože se nemůžou bránit. Je to skvělý katalyzátor pro naši vnitřní agresivitu, náš zmatek, naši nenávist… jednoduše si vylít zlost na něčem úplně bezmocném. Jen si představte, jak „nevědomý“ musí člověk být aby mučil nebo mrzačil všechno živé. Pomyslete na nedostatek soucitu se životem, který musíte mít, aby jste necítili žádný soucit s celými populacemi, ne k jedincům a ke zvířatům… Celé populace druhů, které jsou pěstované vyloženě za účelem spotřeby. Ale já vám řeknu, co je ještě nebezpečnější… ne to, že se lidé dopouštějí krutosti, protože je to už vžité. Tato forma nenávisti a krutosti už byla vžitá a je už známa. Čeho se skutečně obávám jsou lidé, kteří jsou proti nelidskosti, lidé, kteří jsou proti nelidskosti páchané na zvířatech a sami se považují za spravedlivé, a myslí si, že mají právo ubližovat jiným lidem. Protože to jsou lidé, kteří vyzdvihují podvědomé kruté chování na úplně novou úroveň vědomě krutého chování, která je pro ně perfektně akceptovatelná. Protože cítí, že jejich povinností je, aby přivedli ostatní lidi ke spravedlnosti. Jako by představovali nějaký druh autority. To jsou lidé, pro které bude těžké pochopit, proč živí svoji vnitřní nenávist a zlost. Neuvědomují si, že jde o další formu stejné závislosti. Takže, co děláme, abychom neustále čelit našim vnitřním démonům ? Když si začneme uvědomovat, „Počkat ! Možná není správné způsobovat utrpení jiným živým tvorům“, potom ego musí přijít s více tajemnější formou krutosti, oklamat nás ukázáním stejné formy sebe nenávisti, stejného rozhořčeného postoje, ale jiným způsobem a vůči jiné skupině lidí. Ale prázdnota si vždy najde cestu zpět, a lidé se zase začnou cítit nespokojení bez ohledu na to kolikrát přenesou svoji vinu na další osobu nebo další skupinu. Potřebujeme chaos v našich životech, žádáme ničení, žebráme o katastrofy. Protože, pokud se nám to nedostane toho, co je pro nás vymítáním ďábla nebo katalyzátorem, začneme si všímat věcí v nás samých, a to je to, co nechceme. Vidíte, můžeme se vypořádat s válkami, s terorismem, s pádem burzy, s ekonomickou krizí, můžeme s nimi bojovat. Ale jakmile si začneme všímat chaosu v našem nitru, to je to, čeho se skutečně bojíme. Zažijeme milión 11 září v jediném momentě skutečného pohledu na naši sebe nenávist. „Účinně ničíme sami sebe násilím maskujícím se za lásku.“ „Je mnoho bolestí v životě a možná jediná bolest, které se můžeme vyhnout je ta, která přichází z pokusu vyhnout se bolesti.“ -R.D.Laing A víte, že nejzajímavější částí tohoto všech je… že se s tím setkáváme každodenně. Každý jeden den, který přijmeme s otevřenou náručí, nebo násilně odmítneme, zajímavé na tom není, že přijímáme nebo odmítáme, to co je v nás vevnitř, to co nás vede k tomu abychom se cítili nucení přijmutí nebo odmítnutí. Tam se nachází toto základní maskulinní chování síly nebo slabosti, přitažlivost a odmítnutí, a co je na tom zajímavé je, že když si uvědomíte, že vědomí, uvědomění si, ta nehmatatelná podstata, které oživuje veškerou hmotu, kterou okolo sebe vnímáme jako život, je to, kde najdeme kořeny tohoto duálního jednání. Bylo to vysvětleno jako vdechy a výdechy Brahmy (hinduistický bůh stvoření). Stažení a roztažení Armana a Lucifera v antroposofickém výkladu. Aktivní a pasivní vlastnosti elektřiny, mužské a ženské vlastnosti, Jin a Jang, existence a nicota. Je mnoho cest, jak vysvětlit stejný proces chování, který začíná uvědoměním, začíná vědomě. A pokud se zbavíte všech obrazů a konceptů v našich myslích, těch vnitřních hlasů v hlavě, a je pokusíte cítit rozdíl mezi dvěma polaritami, začnete si uvědomovat, že všechny různé scénáře a možnosti, které se odehrávají v okolním světě se zrodily z tohoto přirozeného původu. Najdete milión lidí, kteří vám budou tvrdit, že bible je slovo boží, a že by jste ji měli chápat doslovně. A potom najdete další milion prohlašující, že jde o formu ovládání mysli. a abyste tomu v žádném případě nevěřili.. Každý vám řekne „uvědom si toto“,nebo „dávej pozor na toto“, „Toto je dobrá informace“, „Toto je špatná informace“. A já se jen nestačím divit, co dělá někoho oprávněného k tomu aby mohl říci, že něco je pravda a něco lež ? A proč je popírání nebo příjímání čehokoli závislé na podnětu jiné osoby ? Proč se nerozhodujete sami za sebe ? Informace je informace, není nic jako dobrá nebo špatná informace, to jenom vy třídíte informace na špatné a dobré. Říkám ať je vše vaší biblí. Nechte každé informaci, každé osobě, každé události nebo situaci čestnou a otevřenou mysl. Protože vaší zodpovědností je reagovat na to jakým způsobem si vyberete. Ne následováním stáda, ne dodržováním zásad, to je vaše zodpovědnost. A to je bod v kterém, nezávisle na tom jak moc lidí vám dává anebo nedává za pravdu, nejste závislí na jejich schálení. Pokud kriticky hodnotíme naše vlastní činy, náš vlastní myšlenkový proces, a vědomě rozhodujeme, jestli to co děláme je dobré, každy jeden den, to je čemu říkám božstvo. To je skutečný šamanismus. A to pro mne znamená cítit se opravdu živým. V tomto vědomém žijícím vesmíru, nejsou žádné přírodní zákony, jen zvyky. Neexistuje nic vnějšího, co by vesmíru dávalo zákony, iluze ustáleného zákonu přírody je jen výsledkem toho, že není potřeba měnit tyto zvyky. Když je potřeba zvyky porušit pro zajištění přežití organismu, vidíme tuto událost přírodě a nazýváme ji „evoluce“. Kolektivní mysl formuje náš vývoj. A skvělým příkladem toho je experiment uskutečněný Johnem Karatem v roce 1988. Jeho tým dal laktózu-nesnášenlivé buňky do prostředí, kde byla laktóza jediným zdrojem potravy. Podle „zákona“ přírody by měla každá z těchto laktózu-nesnášenlivých buněk zemřít. Avšak překvapivě všechny buňky přežily. Každá z nich pochopila problém kterému čelily, a nahradila chybný laktózový enzym fungujícím, aby zužitkovala laktózu jako potravu. Pokud má buňka schopnost rozhodovat o tom, jak a kdy se vyvíjet, protože čelí vyhynutí, potom to může udělat kdokoliv. V současnosti se věří, že lidské tělo je biochemický stroj řízeny geny. A kvůli tomu naše chování, emoce, a rysy naší biologie, naše zdraví a naše životy jsou řízeny geny, které neovládáme. Toto je to, co jsme lidi učili: Vy jste oběti, geny ovládají váš život. Nevybrali jste je, nemůžete je změnit, geny mají vlastní program toho co se stane. V mých experimentech s kmenovými buňkami, které začaly v roce 1967, izoloval jsem jednu kmenovou buňku a dal ji do Petriho misky, v které se pak každých 10 hodin dělila. Pak jsem vzal všechny buňky rozdělil je na 3 skupiny a potom jsem je vložil do 3 Petriho misek. A potom jsem změnil růstové médium, složku prostředí v každé ze třech nádob. V jednej misce buňky vytvořili kost, v druhé misce vytvořili sval, a v třetí misce vytvořili tukové buňky. Co ovládalo osud buňky ? A první věc, kterou musíte říct je „počkat, vždyť byly všechny geneticky identické, když byly vloženy do misek“. Takže to zřejmě neovládaly geny, protože měli všechny stejné geny. Co bylo jiné bylo životní prostředí. A náhle to bylo v mé kariéře jako „Ó můj Bože! Učím, že geny ovládají život a buňky mi říkají, že geny reagují na život.“ A jak můžete ovládat reakce, můžete ovládat svůj život. Je to o tom, jak vnímáte okolí, jak vaše mysl vnímá životní prostředí, a pokud tomu porozumíte, potom můžete vést sami sebe k tomu nejkrásnějšímu cíli na této planetě, být úplně živý a úplně zdraví, je na základě toho jak reagujete na svět. Tváří v tvář celosvětovému finančnímu kolapsu, neúnavným politickým a náboženským válkám, a stále rostoucímu pocitu ztracenosti a ztráty smyslu, existuje ohromné množství energie tlačící se na povrch kolektivní mysli. Evoluce neprobíhá postupně, postupuje ve výtryscích a návalech, a přichází díky hrozivé potřebě přežití organismu. Právě se nacházíme v historickém bodě, kdy si vybíráme. Vybereme si jestli se staneme suverénními nebo zůstaneme závislými. Jestli budeme čelit našemu skutečnému JÁ, nebo budeme pokračovat s boji s duchy Jestli se staneme zdravými nebo dovolíme této chorobě růst. Jestli přežijeme … nebo zemřeme.

VOLBA JE NA VÁS.

Kymatica